Kommuniké från årsstämma i Veg of Lund AB (publ)

Report this content

Veg of Lund AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 14 juni 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

 

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Hättmark, Eva Tornberg, Rolf Bjerndell och Anders Gustafsson samt om nyval av Johan Möllerström till styrelseledamöter. Johan Möllerström valdes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare KPMG AB.

 

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

 

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2023 antalet utestående aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.

 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra Bolagets säte.

 

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till anställda och konsulter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026.

 

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026.


För mer information, kontakta:

Fredrik Carling, Verkställande direktör, Veg of Lund AB
Tel: 0703 12 19 42
E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

 

 

 

Prenumerera