Veg of Lund offentliggör utfall i företrädesemission

Report this content

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ’’Bolaget’’) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units bestående av aktier som offentliggjordes den 4 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 75 procent, varav cirka 45,54 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 1,56 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 27,87 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Verkställande direktör Fredrik Carling kommentar:

”Vi tackar tidigare och nya ägare för förtroendet och kommer nu fortsätta med internationaliseringen. Den senaste tiden har vi knutit flera avtal i nya intressanta marknader och vi ser framemot att fortsätta göra så i fler länder under hösten. Samtidigt kan vi fortsätta expansionen av produktportföljen där industrialisering av vår patenterade grädde står näst på tur.”

Teckning och tilldelning

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 29 augusti 2023. Totalt tecknades 2 349 572 units, motsvarande cirka 45,54 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter och 80 227 units, motsvarande cirka 1,56 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Följaktligen tilldelas emissionsgaranterna 1 437 592 units, motsvarande cirka 27,87 procent av Företrädesemissionen. Veg of Lund tillförs därmed cirka 17,8 MSEK, före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 5 MSEK, förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.  

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i de villkor och anvisningar som funnits tillgängliga på Bolaget hemsida. Varje unit består av fyra (4) aktier. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (”BTU”) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier genomförs. Detta beräknas ske omkring vecka 37, 2023.

Garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattades av garantiåtagande om cirka 13 MSEK. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 15 procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt 18 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för de aktier som kan komma att emitteras i form av garantiersättning har, efter förhandling med de som lämnat garantiåtaganden, fastställts till 1,15 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 15 469 564 aktier, från
25 795 321 aktier till 41 264 885 aktier och aktiekapitalet ökar med 990 052,096 SEK från 1 650 900,544 SEK till 2 640 952,64 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 37,49 procent.

Rådgivare
EK Equity AB agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Fredrik Carling, VD

Tel: +46 (0) 703 12 19 42

E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

www.dugdrinks.com

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och bolagets affärsidé är att använda sin kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar för att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund erbjuder alternativ till mejeriprodukter (mjölkdryck) och mellanmål (smoothies) samt utvecklar köttalternativ. Bolagets produkter säljs under varumärket DUG till konsumenter, restauranger och matföretag i Sverige, Schweiz, Danmark, England och Irland. Bolaget har ambitionen att expandera framför allt i Europa och Asien. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya units, aktier, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, aktier, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North regelverk för emittenter.

Prenumerera