Delårsrapport juli 2018-december 2018

FORTSATT GOD TILLVÄXT

Förvärven bidrar positivt

Andra kvartalet oktober-december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 716,8 Mkr (573,9).
 • EBITDA uppgick till 33,7 Mkr (53,0, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill)
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,2 Mkr (41,6)
 • Förvärv, vilka inte ingår i jämförelseperioden har bidragit med en ökning om 74,2 Mkr i omsättning och 9,3 Mkr i rörelseresultat
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,1 Mkr (-4,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,6 Mkr (64,8, varav 45 Mkr hänförligt till negativ goodwill och positiva effekter från uppskjuten skatt)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,37 (1,66)
 • I december tecknades avtal om förvärv av Herber Engineering

Första halvåret juli-december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 421,2 Mkr (1 083,4)
 • EBITDA uppgick till 62,2 Mkr (76,9, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill)
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,7 Mkr (53,9)
 • Förvärv, vilka inte ingår i jämförelseperioden har bidragit med en ökning om 169,5 Mkr i omsättning och 17,5 Mkr i rörelseresultat
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,0 Mkr (-13,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,6 Mkr (70,4, varav 45 Mkr hänförligt till negativ goodwill och positiva effekter från uppskjuten skatt)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,63 (1,81)
 • Likvida medel utgjorde 202,1 Mkr (180,9) och koncernens nettoskuld uppgick till 44,1 (10,6), påverkad av förvärv och investeringar i befintlig verksamhet.
 
 

För ytterligare information
John Häger, VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2019 kl 07.15.

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5

Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Taggar:

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media