Delårsrapport juli 2019-September 2019

STARKT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Första kvartalet juli-september 2019
  • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 866,2 MSEK (704,4).
  • Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 exkluderats, ökade med 66 procent och uppgick till 47,1 MSEK (28,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,4 procent (4,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 94,7 MSEK (15,5), inklusive 65,7 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,5 MSEK (-27,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 83,4 MSEK (10,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,14 (0,26).
  • Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i koncernen från denna tidpunkt.
* Justerad för jämförelsestörande poster och effekter från IFRS 16.
 

För ytterligare information

John Häger, VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl 07.15.

Duroc AB

Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter, inklusive förvärvet av Cotting-gruppen, ca 3 700 MSEK och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar