• news.cision.com/
 • DUROC/
 • Durocs Bokslutskommuniké juli 2020-juni 2021: Rekordkvartal avslutar räkenskapsåret

Durocs Bokslutskommuniké juli 2020-juni 2021: Rekordkvartal avslutar räkenskapsåret

Report this content

Förutsättningar för fortsatt god resultatutveckling är etablerade

Fjärde kvartalet april-juni 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 68 procent till 942,1 MSEK (560,1). Föregående år var i högre grad påverkat av covid 19.
 • Justerad EBITDA* ökade med 70 procent och uppgick till 76,4 MSEK (45,1), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 8,1 procent (8,1).
 • Justerad EBIT uppgick till 53,6 MSEK (19,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 54,4 MSEK (10,3 i fjärde kvartalet 2019/20 och 26,6 i fjärde kvartalet 2018/19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 35,1 MSEK (133,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,1 MSEK (-1,2).
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,96 SEK (0,20)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,98 SEK (-0,03).
 • Mot bakgrund av Durocs fortsatta expansionsplaner och de positiva effekterna från historiska investeringar föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.
Juli 2020-juni 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 3 254,5 MSEK (3,158,2).
 • Justerad EBITDA* ökade med 5 procent och uppgick till 224,2 MSEK (212,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,9 procent (6,7).
 • Justerad EBIT uppgick till 125,8 MSEK (110,8)
 • Rörelseresultatet uppgick efter omstruktureringskostnader om 37,2 MSEK till 88,6 MSEK (161,8 inklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,6 MSEK (322,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 55,4 MSEK (116,5 inklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,37 SEK (1,68).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,42 SEK (2,99).
 • Likvida medel uppgick per sista juni till 59,9 MSEK (142,3) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 till 139,9 MSEK (117,8). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275 MSEK.

* Justerad för jämförelsestörande poster

 

För ytterligare information, besök www.duroc.se eller kontakta:
John Häger, vd, tel +46 70 248 72 99

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl 08:30
 

Om Duroc: Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Prenumerera

Media

Media