Kommuniké från årsstämma i Duroc AB (publ), 6 maj 2008

Vid årsstämman beslutades följande

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att lämna utdelning till aktieägarna om 1,50 kronor per aktie, totalt, 10 993 350 kronor, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 9 maj 2008 och utdelningen beräknas utsändas genom VPCs försorg den 14 maj 2008.

Stämman fastställde ett arvode till styrelsen om SEK 450 000 att fördelas enligt följande: SEK 150 000 till ordförande samt SEK 75 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Sten-Åke Aronsson, Lennart Pihl, Bo Richter, Petter Stillström och Klas Åström. Till styrelsens ordförande valdes Petter Stillström.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Stämman beslutade godkänna försäljning av bolaget UAB Swedish Tool i Litauen till ledande befattningshavare i samma bolag.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen bemyndiga vd att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfällen uppstår.För mer information kontakta
Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33

Prenumerera

Dokument & länkar