UPPDATERING FRÅN DUROC

Report this content

21 juni 2023

Den oregelbundna orderingången i de plastrelaterade bolagen som noterades under Q3 har fortsatt under Q4. I likhet med branschkollegor upplever vi en fortsatt volatil marknad präglad av kunders kraftigt återhållsamma lagerhållning och prismässig instabilitet.

Det ackumulerade oreviderade resultatet för apr-maj är samman-taget begränsat negativt, med god lönsamhet i de industrihandelsrelaterade bolagen verksamma i Norden och fortsatt svag utveckling i de plastrelaterade enheterna i Europa och USA.

Underliggande orsaker är framför allt vikande efterfrågan på konsumentprodukter i USA men också en fortsatt osäkerhet kring marknadsutvecklingen i USA och Europa. Sammantaget är bedömningen att koncernens rörelseresultat för Q4 blir svagt positivt.

Durocs fortsatt starka finansiella ställning ger styrka att vänta ut förväntat bättre förutsättningar för de plastrelaterade bolagen och också att överväga strukturella åtgärder syftande till att leverera värden för aktieägarna.

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 juni 2023 kl. 18.30.

John Häger
Chief Executive Officer
+46-702 48 72 99
john.hager@durocgroup.com

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Prenumerera