Dustin Group: Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman för 2016/17

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsearvode till årsstämman den 13 december 2017

Valberedningen för Dustin Group AB (”Dustin”) föreslår följande:

 • Styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter (dagordningens punkt 11).
 • Arvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande (2016/2017: 750 000 kronor) och 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (2016/2017: 250 000 kronor). Arvode ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (2016/2017 utgick inget arvode för arbete i styrelsens utskott) (dagordningens punkt 12). Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbetet inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 2 720 000 kronor (2016/2017: 2 500 000 kronor).
 • Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Caroline Berg (omval), Mia Brunell Livfors (omval), Gunnel Duveblad (omval), Johan Fant (omval), Tomas Franzén (omval),  Mattias Miksche (omval) och Morten Strand (nyval). Fredrik Cappelen och Maija Strandberg har avböjt omval (dagordningens punkt 13).
 • Som tidigare offentliggjorts föreslår valberedningen att Mia Brunell Livfors ska väljas till ny styrelseordförande (dagordningens punkt 14).

Morten Strand, föreslagen ny ledamot, är född 1965 och har en BA i Business and Information Management från University of San Francisco i USA. Morten är sedan 2015 verkställande direktör för Cint AB, som utvecklar och driver online-plattformar och via den erbjuder en automatiserad marknadsplats och supply-chain lösning för marknadsundersökningsbolag. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Morten Strand var operativ chef för det norska bolaget Visma Software mellan 2009-2014 och dessförinnan hade han olika chefsbefattningar på IBM där han arbetade inom segmentet software med inriktning mot Europa, Mellanöstern och Afrika mellan 2001-2008, var Nordic Manager på Lotus Professionals 1996-2000 samt management konsult på Integrated Control Systems 1990-1996. Morten Strand kommer att bidra till styrelsen med teknisk kompetens och operativ erfarenhet inom IT, tjänsteutveckling och försäljning från sin tid som verkställande direktör på Cint, operativ chef på Visma Software samt genom sina chefsbefattningar på IBM, samt et stort antal interna styrelser i Vismas hel och delägda bolag.

Valberedningen har bedömt att Morten är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Valberedningen i Dustin består av Caroline Berg, utsedd av Axel Johnson AB/Axmedia AB, Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Jan Särlvik, Nordea fonder och Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, val av revisor och arvode till revisorn samt förfarande för tillsättande av valberedningen finns presenterade i kallelsen till Dustins årsstämma.

 Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2016/17

Dustins valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2015/16 består valberedningen av medlemmar utsedda av de största aktieägarna i Dustin Group AB (”Bolaget” eller ”Dustin”); Caroline Berg, utsedd av Axel Johnson AB/Axmedia AB, Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Jan Särlvik, Nordea fonder och Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse.

Caroline Berg, som utsetts av Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB/Axmedia AB, är ordförande i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

 • Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter
 • Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, utom Fredrik Cappelen och Maija Strandberg som avböjt omval
 • Nyval av Morten Strand

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Dustin, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 • Caroline Berg
 • Mia Brunell Livfors
 • Gunnel Duveblad
 • Johan Fant
 • Tomas Franzén
 • Mattias Miksche
 • Morten Strand

Valberedningens arbete

I enlighet med punkt 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande yttrande inför årsstämmans val av styrelse.

Valberedningen sammankallades under våren 2017 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag inför årsstämman. Valberedningen har hållit sex protokollförda möten inför årsstämman 2016/17 samt har haft ytterligare kontakter och genomfört kandidatintervjuer mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning med syfte att stärka den blandning av erfarenheter och kompetenser som finns i styrelsen för att i än högre utsträckning matcha de utmaningar och möjligheter som Dustin står inför.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på den till följd av Dustins nuvarande position och framtida inriktning har valberedningen träffat och intervjuat utvalda styrelseledamöter, var för sig. Valberedningen har dessutom tagit del av den utvärdering som har genomförts i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningens bedömning av styrelsens arbete är att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra, vilket även bekräftas av styrelsens självutvärdering. Förutom Fredrik Cappelen och Maija Strandberg, som avböjt omval, föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöter till omval. För att ytterligare förstärka styrelsen föreslår valberedningen nyval av Morten Strand. Valberedningen anser att Morten med sin tekniska kompetens, erfarenhet med den nord Europeiska SMB marknaden och operativa erfarenhet inom IT, tjänsteutveckling och försäljning  har kompletterande kompetenser som matchar Dustins prioriteringar.

Morten Strand är född 1965 och har en BA i Business and Information Management från University of San Francisco i USA. Morten Strand är sedan 2015 är verkställande direktör i Cint AB, som utvecklar och driver online-plattformar och via den erbjuder en automatiserad supply-chain lösning gör marknadsundersökningsbolag. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Morten Strand var operativ chef för det norska bolaget Visma Software mellan 2009-2014 och dessförinnan hade han olika chefsbefattningar på IBM där han arbetade inom segmentet software med inriktning mot Europa, Mellanöstern och Afrika mellan 2001-2008, var Nordic Manager på Lotus Professionals 1996-2000 samt management consultant på Integrated Control Systems 1990-1996.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter önskvärda kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för Bolaget, såsom branschexpertis, finansiell och operativ expertis, erfarenhet av bolagsstyrning och kapitalmarknad. I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av mångfald i styrelsen, innefattande kön, ålder och nationalitet, samt erfarenheter och yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser de olika aspekterna av mångfald och kommer fortsätta eftersträva en hög grad av mångfald samt en jämn könsfördelning i sitt arbete med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Dustin, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns bifogat till detta dokument.

___________

Stockholm i november 2017

Valberedningen

Dustin Group AB (publ)

Information om föreslagna styrelseledamöter

Caroline Berg

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1968.

Utbildning: BA media och psykologi  vid Middlebury College, USA.

Nyckelkompetens: Caroline Berg har en bred styrelseerfarenhet från både noterade och onoterade bolag inom handel- och tjänstesektorn. Caroline har en djup kunskap från handel samt inom kommunikation, hållbart företagande och HR från sina år i Axel Johnsons koncernledning.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Axel Johnsson samt Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Vice ordförande för Nordstjernan. Styrelseledamot i Axfood, Martin & Servera, Axfast,  Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Handelshögskolans Advisory Board.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  Direktör för Human Development och Kommunikation och medlem i Axel Johnsons koncernledning.

Aktieinnehav1: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till  bolagets större ägare.

Mia Brunell Livfors

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1965.

Utbildning: Ekonomi vid Stockholms universitet.

Nyckelkompetens: Mia Brunell Livfors har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade bolag. Mia bidrar till styrelsen med erfarenhet från handel,  e-handel, telekom och media.  

Övriga nuvarande befattningar: VD för Axel Johnson. Styrelseordförande i Axel Johnson International, Axfood,  Kicks, Novax och Åhléns. Styrelseledamot i  Martin & Servera, Stena, Svensk Handel och Efva Attling Stockholm.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för Kinnevik AB.

Aktieinnehav1: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Gunnel Duveblad

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1955.

Utbildning: Systemvetare från Umeå universitet.

Nyckelkompetens: Gunnel Duveblad bidrar med bred styrelseerfarenhet genom sina nuvarande och tidigare styrelseuppdrag samt värdefulla kompetenser inom IT-sektorn där hon bland annat har haft flera ledande befattningar på IBM samt VD för EDS i norra Europa.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i bl.a. Team Olivia, Global Scanning A/S, Stiftelsen Ruter Dam och HiQ International. Styrelseledamot i bl.a. PostNord och Sweco.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i bl.a. Anoto Group, Aditro Holding och SAM Headhunting Group A/S.

Aktieinnehav1:

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Fant

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nyckelkompetens: Johan Fant tillför en bred erfarenhet av handel genom sina styrelseuppdrag i bl.a. Åhléns, Martin & Servera och Axel Johnson International. Johan har även omfattande finansiella kunskaper genom sina roller som CFO på Axel Johnson och Boliden.

Övriga nuvarande befattningar: VD för AltoCumulus AB. Styrelseledamot i AltoCumulus Asset Management, Novax och AxFast.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO Axel Johnson, CFO Boliden, Senior Vice President Group Treasurer Electrolux, Corporate Controller Ericsson och CFO Assa Abloy.

Aktieinnehav1:

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Tomas Franzén

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1962.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Nyckelkompetens: Tomas Franzén har, bl.a. genom sin nuvarande roll som VD på Bonnier och tidigare roll som VD på Com Hem, omfattande och bred erfarenhet att leda stora företag samt gedigen finansiell kunskap.

Övriga nuvarande befattningar: VD i Bonnier.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD och styrelseordförande i UPC Digital och Com Hem Holding.

Aktieinnehav1: 57 686

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Mattias Miksche

Styrelseledamot sedan 2006

Född: 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nyckelkompetens: Mattias Miksche bidrar med bred erfarenhet inom digitalt företagande, genom sina roller som VD och styrelseledamot på Stardoll och SoMarketplaces. Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, PriceRunner och Euroflorist Intressenter.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Glorious Games Group (tidigare Stardoll) och SoMarketplaces. Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, PriceRunner och EuroFlorist Intressenter.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Eniro och Sportamore.

Aktieinnehav1: 169 188

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Morten Strand

Föreslagen ny styrelseledamot

Född: 1965.

Utbildning: BA, Business and Information Management, University of San Francisco, USA.

Nyckelkompetens: Morten Strand bidrar med teknisk kompetens och operativ erfarenhet inom IT, tjänsteutveckling och försäljning från sin tid som verkställande direktör på Cint och operativ chef på Visma Software samt genom sina chefsbefattningar på IBM.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör Cint AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Operativ chef Visma Software.

Aktieinnehav1: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

¹ Eget eller närstående j 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har närmare 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om oss

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar