Kallelse till extra bolagsstämma i Dustin Group

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), 556703-3062 (”Dustin” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 oktober 2018 klockan 13:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s kontor på Hamngatan 2 i Stockholm.

Anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 oktober 2018;
 • dels anmäla sig till Bolaget senast den 4 oktober 2018.

Anmälan kan ske med e-post till DustinEGM@gda.se, på telefonnummer 08-670 66 00 eller med post till Dustin Group AB (publ), c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 4 oktober 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dustingroup.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av den verkställande direktören och frågestund
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Fredrik Palm, advokat och partner vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, väljs som ordförande vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen beslutade den 14 september 2018, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 700 miljoner svenska kronor före avdrag av emissionskostnader.

1. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen på följande villkor:Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.

3. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 17 oktober 2018.

4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

b. Övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

I den mån tilldelning enligt denna punkt 4 inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat bankkonto. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och tiden för betalning.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer att hållas tillgängliga, tillsammans med styrelsens beslut enligt punkt 8, på Bolagets webbplats, www.dustingroup.com, hos Bolaget på adress Augustendalsvägen 7 i Nacka Strand senast från och med den 19 september 2018 samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 77 226 502 aktier och röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i september 2018

DUSTIN GROUP AB (PUBL)

STYRELSEN

___________

Övrigt

Program vid stämman:

12:30 - Entrén till stämmolokalen öppnas

13:00 - Stämman öppnas

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Dustin Group AB (publ), to be held on 10 October at 13:00 (CEST) at the offices of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Hamngatan 2 in Stockholm, Sweden, is available on www.dustingroup.com.

Om oss

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter och tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning. Dustin har mer än 1 800 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till 12,5 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar