Kommuniké från Dustin Groups årsstämma 2016/17

Dustin Group AB (”Dustin” eller ”Bolaget”) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Gunnel Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén och Mattias Miksche samt valde Morten Strand till ny styrelseledamot. Mia Brunell Livfors valdes som ny ordförande för styrelsen. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017/18. Jennifer Rock Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2016/17 och beslutade om en utdelning om  2,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 15 december 2017 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna onsdagen den 20 december 2017.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/17.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen,
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av Dustins aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för 2018. Incitamentsprogrammet består av en emission av högst 1 017 956 teckningsoptioner, fördelade på en serie, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen och andra nyckelpersoner inom Dustin. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet cirka 35 personer. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 1 017 956 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,32 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Incitamentsprogrammet innefattar även en möjlighet för deltagare i Norge att delta i ett syntetiskt optionsprogram. Information om Dustins befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har närmare 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om oss

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar