Q1: Stark organisk tillväxt och resultatutveckling inleder året

Report this content

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 5,3 procent till 3 696 miljoner kronor (3 508).
  • Den organiska omsättningstillväxten var 8,0 procent (6,1) varav SMB 7,1 procent (0,3), LCP 8,2 procent (15,1) och B2C 16,0 procent (-23,4).
  • Bruttomarginalen uppgick till 15,6 procent (16,0).
  • Justerat EBITA uppgick till 171 miljoner kronor (156) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,6 procent (4,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 132 miljoner kronor (118), inklusive jämförelsestörande poster om -14 miljoner kronor (-14).
  • Kvartalets resultat uppgick till 90 miljoner kronor (86).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,02 kronor (0,97).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265 miljoner kronor (225).
  • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden var 2,2 (2,6) exklusive effekterna av IFRS 16 Leasingavtal. Vid beräkning inklusive effekterna uppgår nyckeltalet till 2,4 (3,0).

”Vi har sett en stark utveckling i vår kärnverksamhet vilket i kombination med vårt strategiska arbete för att långsiktigt sänka kostnaderna har resulterat i en tydlig lönsamhetsförbättring i kvartalet. Coronapandemins andra våg påverkar vår verksamhet och våra marknader både på kort och på längre sikt. Vi ser trots detta tydliga tecken på fortsatt god efterfrågan i samtliga kundsegment, men marknadsutvecklingen och risken för störningar i leveranskedjorna är fortfarande svårbedömd i det korta perspektivet. När vi blickar framåt ser vi att vi är väl positionerade för de starka underliggande marknadstrenderna som handel online och ökande behov av mobilitet, molntjänster och säkerhet. Vi har en stark tilltro till vår förmåga att ytterligare stärka vår marknadsposition och lönsamhet. Detta tillsammans med vår solida finansiella ställning gör att vi står väl rustade för de möjligheter och utmaningar framtiden kan ge oss och våra kunder”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1700 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Prenumerera

Dokument & länkar