Q2: Stark underliggande tillväxt – negativ marginalpåverkan från mixeffekter

Report this content

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 79,5 procent till 6 612 miljoner kronor (3 683), främst hänförligt till förvärvet av Centralpoint.
 • Den organiska omsättningstillväxten var 12,2 procent (6,4) varav SMB 10,1 procent (8,3), LCP 17,2 procent (4,9) och B2C -22,4 procent (5,5).
 • Omsättningstillväxten för jämförbara enheter (proforma) var 13,5 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,7 procent (16,1).
 • Justerat EBITA uppgick till 275 miljoner kronor (201) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,2 procent (5,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 220 miljoner kronor (177), inklusive jämförelsestörande poster om -13 miljoner kronor (-1).
 • Kvartalets resultat uppgick till 144 miljoner kronor (122).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,27 kronor (1,34).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 388 miljoner kronor (218).

September 2021-februari 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 74,3 procent till 12 859 miljoner kronor (7 379), främst hänförligt till förvärvet av Centralpoint.
 • Den organiska omsättningstillväxten var 11,6 procent (7,2) varav SMB 11,1 procent (7,7), LCP 15,0 procent (6,5) och B2C -19,9 procent (10,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,0 procent (15,8).
 • Justerat EBITA uppgick till 576 miljoner kronor (372) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,5 procent (5,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 471 miljoner kronor (308), inklusive jämförelsestörande poster om -20 miljoner kronor (-15).
 • Periodens resultat uppgick till 310 miljoner kronor (213).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,74 kronor (2,33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 757 miljoner kronor (483).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, inklusive tolv månaders resultateffekt för Centralpoint men exklusive effekter från IFRS 16 Leasingavtal var 3,3.

”Vi redovisar en organisk omsättningstillväxt på drygt 12 procent för det andra kvartalet, trots en osäker marknadssituation påverkad av betydande smittspridning av corona och Rysslands invasion av Ukraina med fortsatta störningar i leveranskedjorna som följd. Med vår storlek och vårt aktiva arbete inom inköp har vi i kombination med stora inleveranser av hårdvara kunnat möta en fortsatt stark efterfrågan hos våra kunder. Justerad EBITA ökade med närmare 37 procent, medan marginalerna påverkats av en förändrad försäljningsmix med högre andel försäljning inom LCP och en temporärt högre andel mjukvara och bashårdvara med låg marginal. Blickar vi framåt ser vi goda förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt i både Norden och Benelux samt vidare expansion i Europa, trots en i det korta perspektivet svårbedömd marknadsutveckling”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2020/21 uppgick till cirka 15,9 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 400 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Prenumerera