Q3: Ökad digitalisering och hög förändringstakt stärker Dustin

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 3,2 procent till 3 271 miljoner kronor (3 169).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 1,3 procent (15,3) varav SMB -5,7 procent (6,6), LCP 6,6 procent (25,0) och B2C 9,7 procent (-5,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,1 procent (16,8).
 • Justerat EBITA uppgick till 106 miljoner kronor (124) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,2 procent (3,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 52 miljoner kronor (78), inklusive jämförelsestörande poster om -29 miljoner kronor (-26,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 31 miljoner kronor (48).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,35 kronor (0,54).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 468 miljoner kronor (101).
 • Marknadsutvecklingen på kort sikt är svårbedömd. Vår bedömning är att vi kommer se en återgång till ett mer stabilt och normalt marknadsläge under senare delen av 2020.

September 2019-maj 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5 procent till 10 322 miljoner kronor (9 510).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 3,8 procent (9,5) varav SMB -1,0 procent (4,6), LCP 8,5 procent (15,3) och B2C -2,5 procent (-5,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,6 procent (16,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) minskade till 416 miljoner kronor (440) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,0 procent (4,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 303 miljoner kronor (388) inklusive jämförelsestörande poster om -40 miljoner kronor (0,2).
 • Periodens resultat uppgick till 209 miljoner kronor (283).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,36 kronor (3,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 848 miljoner kronor (193).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden var 2,5 exklusive effekterna från implementeringen av IFRS 16 Leasingavtal (2,9 vid utgången av 2018/19). Vid beräkning inklusive effekterna uppgår nyckeltalet till 2,9 (-).

”Marknaden är kortsiktigt svårbedömd, men vi har en långsiktigt attraktiv position. Digitaliseringstakten i samhället med en ökande onlinehandel och större behov av mobilitet har accelererat, drivet av coronapandemin. Vi ligger rätt för dessa trender vilket gjort det möjligt att öka tempot i vår transformation. I det tredje kvartalet har vi ytterligare förbättrat vårt rörelsekapital och därmed stärkt vår balansräkning och minskat skuldsättningsgraden. Vi redovisar en positiv omsättningstillväxt om 3,2 procent i kvartalet, varav 1,3 procent organiskt. Det justerade EBITA-resultatet minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 106 miljoner kronor. Utifrån det rådande marknadsläget har vi vidare genomfört åtgärder för att anpassa organisationen och sänka våra kostnader”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till cirka 12,5 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Prenumerera

Dokument & länkar