Q4: Kraftig organisk tillväxt och resultatutveckling

Report this content

Fjärde kvartalet

 • Förvärvet av Centralpoint Holding B.V. (”Centralpoint”) genomfördes den 3 juni 2021 och ingår därför i koncernens resultat- och balansräkning från och med fjärde kvartalet 20/21.
 • Nettoomsättningen ökade med 77,6 procent till 5 105 miljoner kronor (2 874).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 20,5 procent (-2,3) varav SMB 17,9 procent (-2,6), LCP 23,7 procent (-1,5) och B2C 7,9 procent (-8,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (15,1).
 • Justerat EBITA uppgick till 229 miljoner kronor (101) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,5 procent (3,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 154 miljoner kronor (85), inklusive jämförelsestörande poster om -38 miljoner kronor (9).
 • Kvartalets resultat uppgick till 65 miljoner kronor (69).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,65 kronor (0,75).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -222 miljoner kronor (20).

September 2020-augusti 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 20,3 procent till 15 878 miljoner kronor (13 195).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 9,6 procent (2,3) varav SMB 11,6 procent (-1,4), LCP 8,0 procent (6,1) och B2C 8,8 procent (-3,9).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,6 procent (15,5).
 • Justerat EBITA uppgick till 759 miljoner kronor (517) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,8 procent (3,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 576 miljoner kronor (387), inklusive jämförelsestörande poster om -73 miljoner kronor (-31).
 • Periodens resultat uppgick till 357 miljoner kronor (277).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,82 kronor (3,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 169 miljoner kronor (868).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, inklusive tolv månaders resultateffekt för Centralpoint var 3,4 (2,6) exklusive effekterna av IFRS 16 Leasingavtal. Vid beräkning inklusive effekterna uppgår nyckeltalet till 3,3 (2,7).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,21 kronor per aktie (2,20), motsvarande en total utdelning om 250 miljoner kronor (195).

”Verksamhetsårets avslutande kvartal var händelserikt, då vi slutförde förvärvet av Centralpoint, genomförde en fulltecknad företrädesemission och rapporterar en kraftfull tillväxt och resultatförbättring. Vår organiska omsättningstillväxt uppgick till drygt 20 procent i kvartalet efter stark utveckling inom samtliga segment. Förvärvet av Centralpoint resulterade tillsammans med vår dynamiska prismodell och kostnadsdisciplin i att det justerade EBITA-resultatet mer än fördubblades till 229 miljoner kronor (101) och EBITA-marginalen stärktes till 4,5 procent (3,5). Med vår storlek, finansiella styrka och kunskap ser vi goda förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt i både Norden och Benelux samt vidare expansion i Europa”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2020/21 uppgick till cirka 15,9 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 400 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Prenumerera