Okunskap kostar svenska företag miljarder årligen - 3 av 10 vet inte hur de ska spara energi

Svenska företag ser energieffektivisering som en av de tre viktigaste frågorna under 2011, men få vet hur de ska gå till väga. Trots att det finns miljarder att spara är många företag avvaktande till att genomföra större insatser för energieffektivisering.

Såväl forskare som privatpersoner, regering och opposition, näringsliv och intresseorganisationer är överens. Klimatutmaningen är en realitet och det är hög tid att ta det hållbara samhället på allvar. Ett viktigt steg är energieffektivisering.

- Skulle både företag och privatkunder vara mer energieffektiva, skulle stora ekonomiska besparingar göras parallellt med att det skapades tydliga miljövinster, säger Lars Lagerkvist, VD på E.ON Försäljning Sverige AB.

En attitydundersökning gjord av Näringslivets energirapport från Bonnier Tidskrifter, där 266 av Sveriges största företag deltog, visar att svenska företag ser energieffektivisering som en av de tre viktigaste frågorna för dem själva just nu. Tillsammans med att öka intäkterna och minska kostnaderna. Drygt en tredjedel uttrycker oro över stigande energikostnader och nästan 70 procent anger kostnadsskäl som motivering för energieffektivisering.

Men samtidigt tänker knappt vart femte företag prioritera mätning, uppföljning och styrning av sin energiförbrukning, något som enligt många experter är en av de enskilda åtgärder som snabbast kan bidra till sänkningar i förbrukningen.

- De allra flesta företag skulle kunna sänka sin energiförbrukning med upp till 20 procent, utan att det över huvud taget märks. Man brukar skämtsamt säga att man omedelbart kan spara 10 procent genom att bara tänka på sin förbrukning, säger Lars Lagerkvist.

Miljardbesparingar kan göras, men alltför få initiativ tas

Undersökningen visar att 28 procent av de tillfrågade företagen uppger att de inte vet var de ska börja eller att de saknar kompetens för att påbörja arbetet med energieffektivisering.

- Energieffektivisering är i allra högsta grad en ledningsfråga. Om inte företagsledningen är engagerad och prioriterar arbetet så blir det inte av. Kunskap om den dagliga energianvändningen i organisationen är grunden för att rätt åtgärder sätts in. Vår erfarenhet säger att om viljan och förståelsen finns så är förändringarna lättare att genomföra och mer framgångsrika, fortsätter Lars Lagerkvist.

Använder man den 20 procentiga besparingspotentialen som grund kan alla företag i Sverige tillsammans spara ungefär 8,5 miljarder kronor. Man utgår då från deras totala elförbrukning på 57,3 TWh per år . Bryter man ner möjligheten att spara el till ett företag som årligen gör av med 500 MWh, vilket ungefär motsvaras av en stor livsmedelsbutik, skulle det innebära en besparing på omkring 100 000 kronor.

En energieffektiviseringsutredning från Energimyndigheten speglar att det finns mycket kvar att göra inom näringslivet. Den visar att endast omkring en sjättedel av de energieffektiviserande åtgärderna som företag inom fastighets-, industri- och transportsektorn har möjlighet att genomföra, verkligen genomförs.

Följande material finns bifogat/att ladda ned:

1) Attitydundersökningen genomförd av Näringslivets energirapport från Bonnier Tidskrifter omfattande 266 företag

2) Exempel på företag som lyckats med energieffektivisering och deras resultat

För ytterligare information kontakta Melinda Frigyesi-Almström, PR-ansvarig, E.ON Sverige AB, telefon 070-7538675.

www.eon.se