Espiria lanserar Artikel 9-fonden SDG Solutions

Report this content

Som ett nästa steg på sin förändringsresa lanserar Espiria nu en uppdaterad fondfamilj där fonden SDG Solutions möter de högsta hållbarhetskraven, Artikel 9, enligt EU:s regelverk.

Tidigare Espiria Världen har fått en ny placeringsinriktning och blir Espiria SDG Solutions, en fond som möter de högsta hållbarhetskraven, Artikel 9 (mörkgröna fonder), enligt EU:s regelverk. SDG Solutions är en aktiefond med fokus på bolag som utvecklas i samklang med FN:s globala mål för hållbar utveckling, och där en väsentlig del av verksamheten är inriktad på hållbara lösningar för både produkter och tjänster. Övriga fonder har i breda drag oförändrade placeringsinriktningar och möter höga hållbarhetskrav, Artikel 8 (ljusgröna), enligt EU:s regelverk.

Espiria har sedan 2020 bedrivit ett omfattande förändringsarbete med målet att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till de globala målen för hållbar utveckling. Med stöd av East Capital Groups etablerade interna processer och verktyg identifierar och investerar Espiria i bolag som är del av den strukturella omvandlingen, drivna av hållbara lösningar och innovation, och med fokus på hög tillväxt och god lönsamhet.

Peter van Berlekom, CIO på Espiria, kommenterar: ”SDG Solutions påvisar vårt tydliga engagemang för hållbar utveckling med innehav som har en direkt positiv inverkan på miljö och samhälle. Samtliga av våra fonder – Espiria 30, Espiria 60, Espiria 90, SDG Solutions och Global – passar den som vill investera i innovationskraft och samhällsutveckling. Inom ränteförvaltningen har vi en beprövad ansats med tonvikt på företagsobligationer, och inom aktier förvaltar vi med global räckvidd där fokus ligger på lönsam tillväxt.”

Strategin bygger på klassisk aktiv förvaltning där varje investering är grundad i analys och bedömning utifrån en tydlig idé om att skapa god avkastning. Som ett led i detta har ett arbete med att säkra god balans i fonderna utifrån geografi, sektorer och enskilda bolag genomförts, för att på så vis säkerställa optimal exponering justerad efter risk.

Peter van Berlekom fortsätter: ”Vår filosofi är att det är balanspunkterna som är viktiga, inte att bedöma kursutveckling, för att uppnå exponering till långsiktigt positiva trender. Med detta har vi bäst förutsättningar att generera en god avkastning över tid, och det är glädjande att vi redan haft möjlighet att se prov på detta, samt ett stort intresse från investerare genom vårt breda distributionsnätverk.”

I april tillträdde Huizi Zeng som ny förvaltare på Espiria. Med lång bakgrund inom impact-investeringar har hon varit bidragande i att vidareutveckla arbetet med förvaltning kopplade till de globala målen för hållbar utveckling. Tidigare i år inledde East Capital Group även ett samarbete med den brittiska impact-investeraren Alquity för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet inom såväl tillväxt- som utvecklade marknader, inom vilka Espiria har sitt huvudsakliga fokus.

Kontaktinformation

Ilze Johnston, Marketing Communications Manager, East Capital Group
+46 8 505 88 550,
mediaenquiries@eastcapital.com

Lina Björkman
+46 700 440 442,
eastcapital@fogelpartners.se

Om Espiria

Espiria förvaltar fonder som investerar i globala och nordiska marknader. Espirias aktie- och räntestrategier har som målsättning att på lång sikt generera god riskjusterad avkastning baserad på fundamental analys, med tydligt fokus på hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling.

Espiria är en del av East Capital Group − en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och förvaltar 51,5 miljarder SEK för en svensk och internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på www.espiria.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar