Beslut vid Eastnines årsstämma 2022

Report this content

Vid Eastnines årsstämma 2022 fattades beslut om bland annat utdelning, styrelse och ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med framlagda förslag.

 

Stämmans beslut (i sammandrag):

 

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman och Peter Wågström omvaldes som styrelseledamöter. Liselotte Hjorth omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 800 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 400 000 kronor per styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

 

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med den auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

 

Utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 3,00 kronor per aktie. Utdelningen fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 0,75 kronor per aktie vardera. Avstämningsdagar för utdelning är den 28 april 2022, den 16 augusti 2022, den 15 november 2022 och den 24 januari 2023. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden den 3 maj 2022, den 19 augusti 2022, den 18 november 2022 och den 27 januari 2023.

 

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller enligt förvärvserbjudande till samtliga aktieägare och får högst uppgå till så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

 

Styrelsen bemyndigandes att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

 

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) riktat till anställda i koncernen i enlighet med styrelsens förslag. Syftet med LTIP 2022 är att främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande genom att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal, öka motivationen bland deltagarna, främja ett eget aktieägande samt öka intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

 

Enligt LTIP 2022 kan de anställda sammanlagt erhålla högst 58 000 aktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls. Stämman beslutade, i syfte att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2022, att högst 58 000 egna aktier överlåts till deltagarna enligt föreslagna villkor. Bolaget kommer inte att emittera några nya aktier till följd av LTIP 2022, men avser att använda upp till 67 094 egna aktier för leverans till deltagarna och för säkring av kostnader för LTIP 2022. Kostnaderna för LTIP 2022 förväntas ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

 

Eastnine AB (publ)

 

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

 

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 470 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 392 MEUR per 31 december 2021. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Prenumerera