Eastnine: Nytt återköpsmandat mellan 1 januari och 31 mars 2019

Såsom tidigare meddelats, har styrelsen i Eastnine AB (publ) beslutat att genomföra återköp i enlighet med det mandat som erhölls av årsstämman den 24 april 2018, varvid återköp får göras av en bank eller värdepappersinstitut för bolagets räkning, så länge bolagets aktie handlas till en rabatt mot sitt senast publicerade substansvärde per aktie i EUR. Syftet med återköpen är att sätta ned bolagets aktiekapital.

Under perioden från den 1 januari 2019 till den 31 mars 2019 kommer Eastnine att genomföra återköp i enlighet med safe harbour-bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmiss­bruk och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”MAR”), vilket innebär att återköpen förvaltas av ett kreditinstitut som fattar diskretionära handelsbeslut inom ramen för följande villkor:

-          Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av    Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR:s safe harbour-bestämmelser.

-          Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

-          Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

-          Återköp får göras för maximalt 50 MSEK under perioden.

-          Återköp får inte göras till ett högre pris än det som motsvarar bolagets senast publicerade substansvärde per aktie i EUR, översatt till SEK[1].

-          Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Den 17 december 2018 ägde Bolaget 826 159 egna aktier. Det totala antalet aktier och röster i Eastnine uppgår till 22 370 261.

Styrelsen ämnar föreslå att aktiekapitalet i Eastnine sätts ned genom indragning av de aktier som har återköpts under detta program, vilket kan ske vid en extra bolagsstämma eller senast vid årsstämman 2019.

För mer information kontakta Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232,4 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 13:00 CET.


[1] Enligt den SEK/EUR-kurs som visas på Bloomberg som föregående dags CLOSE.

Prenumerera