Eastnine AB (publ) beslutar att inte förnya pågående återköpsprogram

Mot bakgrund av Eastnines senaste förvärv av kontorsparken S7 och fortsatt fokus på nya fastighetsförvärv, har Eastnines styrelse beslutat att inte förnya det pågående återköpsprogrammet, efter det att nuvarande mandatet löper ut den 31 mars 2019. Den rabatt mot substansvärdet som aktien historiskt har handlats till har minskat från 38 % till 3 % sedan programmets start 2016. Enligt beslut från bolagsstämman den 24 april 2018 får återköp av egna aktier göras av en bank eller värdepappersinstitut för bolagets räkning så länge bolagets aktie handlas till en rabatt mot senast publicerade substansvärde per aktie i EUR.

Eastnines innehav av egna aktier per den 15 mars uppgår till totalt 1 179 159 aktier. Bolagets innehav av egna aktier motsvarar därmed 5,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Det totala antalet aktier inklusive återköpta uppgår till 22 370 261.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Mattias Lundgren, Interim CFO, 070 228 88 81

Eastnine AB (publ) är ett fastighetsbolag med ett substansvärde på 240,8 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 16.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar