Eastnine AB (publ): Nytt återköpsmandat mellan 1 juli och 30 september 2017

Såsom offentliggjordes den 7 april respektive den 10 juni 2016 har styrelsen i Eastnine AB (publ) beslutat att genomföra ett återköpsprogram av bolagets egna aktier så länge som aktien handlas med en rabatt över 20 procent mot senast publicerade substansvärde i SEK. Styrelsens beslut om återköp har fattats inom ramen för 2017 års årsstämmas bemyndigande till styrelsen. Syftet med återköpen är att sätta ned bolagets aktiekapital. Verkställande av beslutet är avhängigt marknadsvillkor, gällande regler och bolagets kapitalposition vid varje tidpunkt.

Sedan maj 2016 har Eastnine genom programmen återköpt 3 851 030 egna aktier för 253 MSEK. Den 29 juni 2017 ägde Bolaget 505 500 egna aktier. Det totala antalet aktier och röster i Eastnine uppgår till 24 816 033.

Framöver under perioden från den 1 juli 2017 till den 30 september 2017 kommer Eastnine att genomföra återköp i enlighet med safe harbour-bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”MAR”), vilket innebär att återköpen förvaltas av ett kreditinstitut som fattar diskretionära handelsbeslut[1] inom ramen för följande villkor:

-          Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR:s safe harbour-bestämmelser.

-          Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

-          Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

-          Återköp får göras för maximalt 120 MSEK under perioden.

-          Återköp får inte göras till ett högre pris än det som motsvarar 80 % av bolagets senast publicerade substansvärde per aktie.

-          Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen ämnar föreslå att aktiekapitalet i Eastnine sätts ned genom indragning av de aktier som har återköpts under detta program, vilket kan ske vid en extra bolagsstämma eller senast vid årsstämman 2018.

För mer information kontakta Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 246 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 08:00 CET.


[1] Det diskretionära mandatet innebär att ett kreditinstitut kan utföra återköp för Bolagets räkning även under Bolagets stängda perioder i samband med finansiella rapporter eller om bolaget vid förvärvstillfället innehar insiderinformation.

Prenumerera