Eastnine AB publicerar Bokslutskommuniké 2018

Viktiga händelser januari - december:

 • Hyresintäkter¹ ökade med 60,1 % till 9 130 TEUR (12m 2017: 5 703) huvudsakligen tack vare förvärv och färdigställandet av det tredje tornet i 3Burės. Jämförbara hyresintäkter¹ ökade med 1,2 %
 • Uthyrningsgraden uppgick till 88,8 % (97,0 %)
 • Driftnetto¹ ökade med 90,6 % till 7 690 TEUR (4 035)
 • Förvaltningsresultatet¹ ökade till 3 108 TEUR (-1 344)
 • Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 5 483 TEUR (4 546), varav 3 675 under Q3 efter omvärdering av det färdigställda tredje tornet i 3Burės
 • Övriga orealiserade värdeförändringar uppgick till 2 903 TEUR (10 354) varav 299 TEUR (5 729) hänförs till Melon Fashion Group, 3 471 TEUR (4 140) till fastighetsfonderna och -782 TEUR (780) hänförs till derivat
 • Nettoresultat uppgick till 15 641 TEUR (17 085), motsvarande 0,71 EUR (0,70) per aktie

¹ Pro-forma

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet:

 • Styrelsen kommer att föreslå stämman en ordinarie utdelning om 2,30 SEK/aktie med halvårsvisa utbetalningar. Utdelningen, som motsvarar 2,0 % av NAV/aktie och en årlig utdelningstillväxt på 10 %, uppgår i EUR till 0,22/aktie
 • De två ursprungliga tornen i 3Burės i Vilnius erhöll LEED Platinum-certifiering för gröna byggnader
 • Erhållna utdelningar i Q4 uppgick till 2 928 TEUR (2 368)
 • 294 037 aktier återköptes till en snittkurs om 90,22 SEK för totalt 2 576 TEUR, och återköpsprogrammet förlängdes till 31 mars 2019

Viktiga händelser efter det fjärde kvartalet:

 • Britt-Marie Nyman har utsetts till ny CFO och vice VD och tillträder tjänsten senast 1 augusti
 • Det tredje tornet i 3Burės tilldelades LEED Platinum certifiering i februari
 • Förvärv av S7 kontorspark i Vilnius bestående av 42 500 kvm för en total köpeskilling om 128 MEUR

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Mattias Lundgren, Interim CFO, 070 228 88 81

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 240,8 miljoner euro per Q4 2018. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Prenumerera