Eastnine AB publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2018

Viktiga händelser under kvartalet:

  • Substansvärdet (NAV) per aktie¹ var 109,5 SEK, eller 10,48 EUR, en minskning motsvarande 1,5 % i kvartalet¹.
  • Kärnsegmentet direktägda fastigheter ökade i värde med 2,2 % och fastighetsfonder med 2,1 %, medan segmentet övriga minskade med 3,0 % på grund av valutaomräkning av MFG till följd av en försvagad rubel.
  • Avyttring av det resterande innehavet i EC Global Frontier Markets Fund om 3,7 MEUR.
  • Årsstämman godkände en ordinarie utdelning om 2,10 SEK per aktie med halvårsvisa utbetalningar om 1,05 SEK, och ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets anställda.
  • Johan Ljungberg och Peter Wågström valdes in som nya styrelseledamöter och ersatte Lars O Grönstedt och Göran Bronner. Liselotte Hjorth valdes till ny styrelseordförande.
  • Efter makuleringen av 2 445 772 aktier i maj återköptes 206 300 aktier till ett snittpris på 93,84/aktie, för sammanlagt 1,9 MEUR.

¹ Justerat för återköpta aktier

Viktiga händelser efter kvartalet:

  • Bygget av det tredje tornet i 3Burės ”3Burės Development”, med 12 900 kvm fullt uthyrd kontorsyta, färdigställdes och godkändes i augusti. Inflyttning sker successivt under september-december.
  • Förnyat återköpsmandat till och med 30 september 2018, varvid 237 660 aktier återköptes under perioden 1 juli – 27 augusti till en snittkurs om 95,77 SEK per aktie.
  • Eftersom Eastnine idag till övervägande del är ett rörelse­drivande fastighetsbolag, kommer bolaget att fr.o.m. Q3 2018 övergå till konsoliderad rapportering där de direktägda fastighetsbolagen ingår i koncernredovis­ningen

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232,3 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 CET.