Eastnine säljer resterande innehav i East Capital Global Frontier Markets Fund

Eastnine AB (publ) har avyttrat sitt resterande fondinnehav i East Capital Global Frontier Markets Fund genom ordinarie fondinlösen. Som en del av de senaste årens strategiska fokusering har Eastnine successivt minskat sitt innehav i fonden, och har sedan 2014 löst in fondandelar för sammanlagt 48,1 MEUR. Det totala försäljningsbeloppet i år uppgår till cirka 12,3 MEUR, varav 8,6 MEUR under Q1 2018 och 3,7 MEUR under Q2 2018, vilket sammantaget är cirka 1,3 % över rapporterat verkligt värde per den 31 december 2017.

Den slutliga försäljningslikviden kan avvika något från ovan nämnda. Eastnines investering i fonden har gett en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på cirka 5,7 % sedan december 2014.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget genomgår för närvarande en strategisk renodling mot att bli ett fokuserat fastighetsbolag, med målet att generera förutsägbara kassaflöden som en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 12:00 CET.