Flaggning av eget aktieinnehav

Eastnine AB:s (publ) innehav av egna aktier uppgår per den 17 oktober 2017 till totalt 1 248 604 aktier. Bolagets innehav av egna aktier motsvarar därmed 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Det totala antalet aktier inklusive återköpta uppgår till 24 816 033.

För mer information kontakta;

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 233 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 12.30 CET.