Uppdatering avseende ECEX:s process för uppsägning av investeringsavtalet

Som meddelats den 11 februari avser styrelsen i East Capital Explorer (“ECEX”) att kalla till en extra bolagsstämma för beslut kring uppsägning av investeringsavtalet mellan East Capital och bolaget. Den tidigare kommunicerade målsättningen, som var att offentliggöra en kallelse till den extra bolagsstämman per slutet av februari, kommer att senareläggas.

Som en följd av den planerade extra bolagsstämman, för vilken ett datum ännu inte är bestämt, kommer även bolagets årsstämma att senareläggas. Det urspungliga datumet för årsstämman var den 20 april 2016. ECEX avser kommunicera nya datum så snart som möjligt.

Kontaktinformation

Lars O Grönstedt, Ordförande, East Capital Explorer, +46 70 590 55 19

Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 –

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 1 mars 2016 klockan 09:00 CET.

Prenumerera