Valberedning inför Eastnines årsstämma 2018

Enligt beslut på årsstämman i maj 2017 ska Eastnine ha en valberedning bestående av minst tre och högst fyra ledamöter, varav högst tre ledamöter skall utses av de tre största aktieägarna (eller ägargrupperna) i bolaget som önskar utse en representant. Den fjärde ledamoten är bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2017 med Lars O Grönstedt som sammankallande. Valberedningen består av Magnus Lekander som representant för East Capital, David Bliss som representant för Lazard Asset Management och Mathias Svensson som representant för Keel Capital. I valberedningen ingår vidare Lars O Grönstedt i egenskap av styrelseordförande i Eastnine.

Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag avseende val av styrelse, stämmoordförande, styrelseordförande och revisor. Valberedningen har också att föreslå arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisor samt att lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2019.

Eastnines årsstämma hålls tisdagen den 24 april 2018 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall lämna sådant förslag till styrelsens ordförande i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i mars 2018.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är välkomna att skicka e-post till info@eastnine.com, eller brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.

För mer information, kontakta Lars O Grönstedt, Ordförande i Eastnine: 070 – 590 55 19

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 233 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Prenumerera