Valberedning inför Eastnines årsstämma 2020

Report this content

Enligt av årsstämman 2017 fastslagen utformning och arbetssätt för valberedningen ska Eastnine ha en valberedning bestående av minst tre och högst fyra ledamöter, varav högst tre ledamöter ska utses av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Den fjärde ledamoten är bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2019 med Liselotte Hjorth som sammankallande. Valberedningen består av Magnus Lekander som representant för East Capital, Mathias Svensson som representant för Keel Capital och David Bliss som representant för Lazard Asset Management. I valberedningen ingår vidare Liselotte Hjorth i egenskap av styrelseordförande i Eastnine.

Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag avseende val av styrelse, stämmoordförande, styrelseordförande och revisor. Valberedningen har också att föreslå arvoden till medlemmar av styrelse, styrelseutskott och till revisor inför årsstämman 2020.

Eastnines årsstämma hålls den 12 maj 2020 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall lämna sådant förslag till styrelsens ordförande i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i april 2020.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är välkomna att skicka e-post till info@eastnine.com, eller brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.

För mer information, kontakta Liselotte Hjorth, Ordförande i Eastnine: 08 – 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 200 miljoner euro och ett substansvärde om 243 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande till att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Prenumerera