Valberedning inför Eastnines årsstämma 2022

Report this content

Medlemmarna i Eastnines valberedning inför årsstämman 2022 har utsetts. Valberedningen består av Karine Hirn som representant för Peter Elam Håkansson och East Capital Holding, Erik Haegerstrand som representant för Bonnier Fastigheter och Martin Zetterström som representant för Arbona. I valberedningen ingår vidare Liselotte Hjorth i egenskap av styrelseordförande i Eastnine.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021, och större ägarförändringar efter dess, med Liselotte Hjorth som sammankallande. Enligt av årsstämman 2017 fastslagen utformning och arbetssätt för valberedningen ska Eastnine ha en valberedning bestående av minst tre och högst fyra ledamöter, varav högst tre ledamöter ska utses av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som kontrollerar störst antal röster och som önskar utse en representant. Den fjärde ledamoten är bolagets styrelseordförande.

Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag avseende val av styrelse, stämmoordförande, styrelseordförande och revisor. Valberedningen har också att föreslå arvoden till medlemmar av styrelse, styrelseutskott och till revisor inför årsstämman 2022.

Eastnines årsstämma hålls den 26 april 2022 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska lämna sådant förslag till styrelsens ordförande i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i mars 2022.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är välkomna att skicka e-post till info@eastnine.com, eller brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Liselotte Hjorth, styrelseordförande i Eastnine, 08-505 97 700

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 415 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 330 MEUR per 30 juni 2021. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum. Eastnines aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Prenumerera