Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i Eastnine AB (publ)

Valberedningen, som består av Magnus Lekander, valberedningens ordförande (East Capital), David Bliss (Lazard Asset Management), Mathias Svensson (Keel Capital) och Liselotte Hjorth (styrelseordförande i Eastnine), föreslår följande till årsstämman:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson, Kanter Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan någon revisorssuppleant

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 800 000 kronor och för övriga styrelseledamöter med 400 000 kronor per styrelseledamot. Det föreslås att ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsens ordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth, Nadya Wells, Peter Wågström och Johan Ljungberg. Valberedningen föreslår att Liselotte Hjorth väljs till styrelsens ordförande.  

Val av revisor (punkt 13)

Efter genomförd upphandling föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG till revisor, med den auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor. Förutsatt att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om bolagsordningsändring ska revisorns mandattid gälla intill slutet av nästa årsstämma, i annat fall intill slutet av årsstämman 2023. Valberedningens förslag överensstämmer med rekommendationen från styrelsen, som agerar som revisionsutskott. Varken valberedningens förslag eller styrelsens rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Information om föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande finns på bolagets hemsida.

För mer information kontakta:

Magnus Lekander, Valberedningens ordförande, 08-505 88 544 

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med ett substansvärde på 240,8 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 11.30 CET.

Prenumerera