Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 30 juni 2002

Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 30 juni 2002 · Koncernens omsättning förändrades med -16% till 46,9 MSEK (54,6 MSEK) jämfört med samma period föregående år. · Koncernen visar ett resultat om -6,3 MSEK, varav -436 TSEK är valutakursdifferens. · Genombrott hos regionalflygbolagen med tre nya kunder, Skyways, Malmö Aviation samt City Airline. · Nya kontrakt med företags/föreningskunder för Easy T Travel Svag start för resebyråerna Resebyråverksamheten i Sverige samt i England uppvisar båda ett mindre negativt resultat. Historiskt sett är dock den engelska verksamheten på budget då perioden oktober till november är bolagets starkaste. Den svenska resebyråverksamheten har haft en svagare försäljning jämfört med ifjol. Avtal med nya kunder beräknas dock tillsammans med olika marginalhöjande åtgärder, ge en positiv effekt fr.o.m. september. Kostnader för uppgradering av hemsidan för resebyrån har under perioden tagits direkt över resultatet. Regionalflygbolag köper Tbook-system Satsningen på att sälja internetbaserade flygbiljettssystem för framför allt regionalflygbolag har slagit väl ut. Tbook har under året hittills tecknat avtal med tre stora svenska regionalflygbolag, Skyways, Malmö Aviation samt City Airline om leverans av systemlösningar. Tbook Software AB (tidigare Easy T Software AB) uppvisar fortsatt ett negativt resultat. Nedskärningar har skett för att anpassa kostnaderna mot intäkterna, men konsultkostnaderna har varit alltför höga under perioden. Ett omfattande modulariseringsarbete av Tbook-systemet har avslutats, vilket underlättar framtida leveranser och utveckling. Under perioden har även utveckling av Tbook-moduler för beställda leveranser skett. Inga kostnader har aktiverats utan förs direkt mot resultatet. Styrelseordförandens kommentar Verksamheten har under perioden kännetecknats av ett målmedvetet arbete att reducera koncernens fasta kostnader. Slutförandet av Tbooks modularisering har medfört att verksamheten förändrats från teknikdominerad till försäljningsinriktad och marknadsbearbetningen har förstärkts väsentligt. Detta har som ovan nämnts resulterat i försäljningsframgångar. Easy T Travel har i stort sett återhämtat sig efter effekterna av 11 september 2001 även om resebyrånäringen i år sviktar med c:a 10%. Steamond Ltd redovisar en stark ställning under höstens inledning Arbetet med kostnadsanpassning och försäljning är en kontinuerlig verksamhet. Bearbetningen av regionala europeiska flygföretag är fortsatt prioriterad. Bedömningen att gruppen når ett balanserat kassaflöde innan årets utgång kvarstår. Easy T är fortsatt obelastat av lån. Möjligheterna för att stärka kapitalbasen något har inletts av styrelsen. För mer information kontakta: Bo Krantz, Styrelseordförande, mobil 070-265 89 75, bo.krantz@easyt.com Johan Gembel, tf VD, mobil 070-492 29 77 eller johan.gembel@easyt.com Om Easy T Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, TBook(TM), för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande internetresebyråer samt en resebyrå i London.. En stor del av alla reguljärflygresor som säljs via internet i Sverige, bokas visa Easy T:s system. Intäkterna kommer dels från resebyråerna, dels från licenstagarna av TBook(TM), som betalar en fast licenskostnad plus en viss andel av intäkterna från biljettförsäljningen. Omsättningen 2001 uppgick till drygt 101 miljoner kr. Mer information finns på www.easyt.com Easy T-aktien handlas inofficiellt sedan april 2000 på H&Q Tech Market. Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 30 juni 2002 Koncernresultaträkning (tkr) 2002-01-01 2001-01-01 2002-06-30 2001-06-30 Omsättning 46 949 54 568 Bruttoresultat 4 998 6 028 Rörelseresultat före avskrivningar -4 912 -5 102 Rörelseresultat -5 923 -6 387 Resultat före skatt -6 303 -6 345 Koncernbalansräkning (tkr) 2002-06-30 2001-06-30 Anläggningstillgångar 2 563 4 783 Omsättningstillgångar 4 208 12 299 Likvida medel 5 421 12 479 Summa tillgångar 12 192 29 561 Eget kapital 3 481 15 688 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 8 711 13 873 Summa eget kapital o skulder 12 192 29 561 Jämförande nyckeltal Halvår 2002 Halvår 2001 Omsättningsförändring -16% +212% Genomsnittligt antal anställda 23 25 Omsättning per anställd (tkr per 12 månader) 2 041 2 183 Bruttomarginal 11% 11% Soliditet 29% 53% Antal aktier, tusental 7 983 7 983 * Resultat per aktie, kr -0,79 -0,79 * Eget kapital per aktie, kr 0,44 1,97 * Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, T Book, för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande Internetresebyråer Easy T Travel.

Dokument & länkar