Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 30 September 2001

Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 30 September 2001 Redan under maj månad kunde vi se tendenser till en vikande resemarknad. Höstens händelser har självklart ytterligare förstärkt den negativa trenden. Dock ser vi en återhämtning i resebyrårnas försäljning under de senast veckorna. De vikande försäljningssiffrorna leder till att flygbolag och resebyråer fokuserar på att sänka kostnader, vilket bland annat leder till att de ser över sina försäljnings- och distributionssätt. Det är förklaringen till att intresset från flygbolag och resebyråer för vårt bokningssystem har ökat markant. Vårt system TBook , innebär både effektiviseringar och besparingar för våra kunder. Under det senaste kvartalet har TBook levererats till Svenska Resegruppen och nya funktioner installerats hos Skyways. Under 3:e kvartalet initierades ett besparingsprogram som främst består av personal-minskningar och minskad marknadsföring. Under kvartalet har 7 personer (25%) sagts upp i koncernen. Anställda i ledande positioner har sänkt sina löner. Ytterligare besparingsåtgärder kan inte uteslutas, främst i våra resebyråer i Sverige och England. Att en återhämtning kommer att ske, vet vi, men när den inträffar är helt beroende av den internationella utvecklingen. Vår målsättning är fortfarande att nå löpande positivt resultat under året, även om höstens händelseutveckling gör att vi har en bruten tillväxt i reseförsäljningen. · Easy T koncernens omsättning har ökat med 51% i förhållande till föregående år. Detta beror uteslutande på vår engelska verksamhet, som inte ingick i omsättningen de första 6 månaderna 2000 · Verkställande direktören kommer under de närmaste månaderna att lägga all kraft på att ytterligare öka försäljningen på den brittiska marknaden. Styrelsens ordförande tar över de löpande arbetsuppgifterna som koncernchef · Personalen har under kvartal 3, minskats genom uppsägningar, med 25% (7 personer) och besparingar i löner och marknadsföring har genomförts · Resultatet i koncernen är fortfarande negativt. Ytterligare besparingar kan inte uteslutas under kvartal 4. Detta till följd av den minskade försäljningen av resor, som skett i och med händelserna i USA. Styrelse ordförandens kommentar Easy T startades i slutet av 1997 för att med hjälp av internet öka effektiviteten i resehantering. Efter de första årens snabba expansion har vi under året sett en mer normal utveckling. Detta har vi bemött genom att minska kostnader i alla delar av verksamheten, samtidigt som vi utvecklar effektiviteten i organisationen. Hösten har gett oss en rad utmaningar, vilka vi anser att vi har hanterat. Vi har dock en bit kvar innan vi nått vår målsättning i resultat. Flertalet av de åtgärder som vidtagits för att spara kostnader, syns dock inte i kvartal 3, utan får effekt först under innevarande period. Vi ser också med stor tillförsikt på det ökade intresset för vårt system T Book, och dess förmåga att sänka kostnader för våra kunder. För mer information kontakta: Bo Krantz, Styrelsens ordförande, 08-556 03 970 70, mobil 070-265 89 75, bo.krantz@easyt.com Johan Gembel, Marknadschef, 08-556 03 970, johan.gembel@easyt.com Om Easy T Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, TBook, för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande Internetresebyråer samt en resebyrå i London.. En stor del av alla reguljärflygresor som säljs via Internet i Sverige, bokas visa Easy T:s system. Intäkterna kommer dels från resebyråerna, dels från licenstagarna av TBook, som betalar en fast licenskostnad plus en viss andel av intäkterna från biljettförsäljningen. Omsättningen 2000 uppgick till drygt 70 miljoner kr. Easy T-aktien handlas inofficiellt sedan april 2000 på H&Q Tech Market. Mer information finns på www.easyt.com Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 30 september 2001 Koncernresultaträkning (tkr) 2001-01-01 2000-01-01 2001-09-30 2000-09-30 Omsättning 77 237 37 529 Bruttoresultat 8 456 4 266 Rörelseresultat före avskrivningar -7 617 -8 967 Rörelseresultat -9 558 -10 593 Resultat före skatt -9 317 -10 392 Koncernbalansräkning (tkr) 2001-09-30 2000-09-30 Anläggningstillgångar 4 214 11 168 Omsättningstillgångar 8 285 2 887 Likvida medel 8 244 23 481 Summa tillgångar 20 743 37 536 Eget kapital 12 657 26 628 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 8 086 10 912 Omräkningsdifferens 0 -4 Summa eget kapital o skulder 20 743 37 536 Jämförande nyckeltal 3 kv 2001 3 kv 2000 Omsättningsförändring +51% +95% Genomsnittligt antal anställda 23 21 Omsättning per anställd, tkr 3 358 1787 Bruttomarginal 11% 11% Soliditet 61% 71% Antal aktier, tusental 7 983 7 983 * Resultat per aktie, kr -1,17 -1,30 Justerat eget kapital per aktie, kr 1,59 3,34 * Not: I maj 2000 genomfördes en split, innebärande att 1 gammal aktie, blev 10 nya. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011121BIT01030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011121BIT01030/bit0001.pdf

Om oss

Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, T Book, för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande Internetresebyråer Easy T Travel.

Dokument & länkar