Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

EASYTRADE.NET AB Delårsrapport januari-september 2000 * Easytrade.net befinner sig för närvarande under namnändring till Ebiris AB. Sedan förvärvet av York Consulting i våras har det strategiska beslutet fattats att anta ett nytt bolagsnamn som motsvarar den bredd som verksamheten nu representerar. * I början av juli tillfördes bolaget 12 mkr via en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare. * Under tredje kvartalet tecknade Ebiris AB ett antal strategiskt viktiga avtal. - Genom samarbete med Internettjänsten Euroseek exponeras Ebiris kunder i Euroseeks portaler och Easytrade marknadsförs som e- handelslösning till Euroseeks kunder. - Tillsammans med TietoEnator kommer Ebiris att leverera ett komplett e-handelssystem till Lindebergs Grant Thornton, en revisionsfirma med 12 000 klienter - Ett samarbetsavtal har tecknats med Admera Solution Provider AB som verkar i Öresundsregionen. Admera erbjuder ett integrerat systemstöd för hela företagets administrativa behov via sina ASP-center. Admera kommer att marknadsföra Easytrade som en del av sitt helhetskoncept. * Marknaden efterfrågar starkt den tekniska spjutspetskompetens som Ebiris besitter i sina Unix-konsulter. Ebiris har mycket hög kompetens inom den öppna teknik som är grunden i Internet och drivkraften i den nya ekonomin. * Rörelseresultatet, proforma, uppgick till -7,8 Mkr (prognos helår -7,7 Mkr) * En markant ökning av antalet shop-abonnemang under Q4 2000, inom befintlig kostnadsstruktur, reflekteras i ett svagt positivt rörelseresultat för kvartalet. * Prognos för helåret omsättning 14,3 Mkr samt rörelseresultat -7,7 Mkr KONCERNENS UTVECKLING Långsiktig syn på verksamheten Ebiris AB är ett tekniskt nischat bolag med spjutspetskompetens framförallt kring system med hög säkerhet, tillförlitlighet och med stora krav på hög transaktionsgenomströmning. Den verksamhet som nu byggs upp inom Ebiris är konstruerad för att på bästa sätt dra nytta av all denna kompetens. Verksamhetens grundstenar är: * Produktbolag för att marknadsföra och sälja företagets produkter * Teknisk konsulting med spetskompetens * Högkvalitativ drift för att säkerställa produktionen * Projekt/venture-bolag för att omvandla tekniska idéer till produkter * Teknisk utbildning som marknadsföringskanal Den tekniska konsultorganisationen har ett vinstmål på 10% av omsättningen, vilket genereras redan idag. Tack vare förflyttning av verksamheten till nya och större lokaler i december kommer rekryteringen av konsulter kunna komma upp i den takt som förutsatts tidigare, vilket kommer att innebära en konsultorganisation på 50 anställda på 12 månaders sikt. Marknadens utveckling E-handeln kommer att utvecklas kraftigt under de närmsta åren (se diagram). (Removed graphics) Källa: OECD Alla som vill sälja på Internet behöver en e-handelsapplikation. Ebiris har en mycket konkurrenskraftig produkt, vilket har visat sig vid ett antal upphandlingar under året där Easytrade har gått ur som vinnare. Internet är grunden för den nya ekonomin och efterfrågan på kompetens inom detta område kommer att fortsätta växa framöver. Efterfrågan kommer dock att vändas från webbutvecklare till konsulter som förstår aspekter såsom prestanda, säkerhet mm. Produktposition Med sin skalbarhet och flexibilitet är Easytrade en av dom absoluta starkaste produkterna inom e-handelslösningar. Att Easytrade dessutom erbjuder en fungerande helhetslösning med betalning- och logistiklösningar gör plattformen så gott som unik på marknaden. Strategiska allianser Affärssystemleverantören XOR och Ebiris har tillsammans utvecklat ett integrationsprogram som tillåter uppdatering av både webbshoppen och ekonomisystemet på ett effektivt sätt. Programvaran har distribuerats till ca 20 000 XOR Compact-användare som nu har möjlighet att skaffa sig en Easytrade-lösning med koppling till sitt ekonomisystem. Nordbanken har via Solotorget licensierat Easytrade.net som en officiell samarbetspartner vad avser E-betalning. Ebiris bearbetar kontinuerligt Nordbankens företagskunder som vill börja med handel på Internet. Tillsammans med TietoEnator kommer Ebiris att leverera ett komplett e- handelssystem till Lindebergs Grant Thornton, som under våren 2001 lanserar tjänsten 'Kontoret-On-Line' - den kompletta elektroniska ekonomibyrån för företag som helt eller delvis saknar egen ekonomifunktion. TietoEnator och Ebiris kommer under hösten gemensamt bearbeta leverantörer till kommuner och offentlig sektor med en helhetslösning för webbhandel och traditionell EDI. Avseende logistiklösningar har Easytrade.net sedan tidigare samarbetsavtal med Schenker-BTL men kan nu även erbjuda ramavtal med Posten Företagspaket. Admera Solution Provider erbjuder en ASP-tjänst som inkluderar affärs-, sälj- och administrativa supportsystem samt Easytrade e-handel. Genom samarbetet med Admera integreras Easytrade-plattformen med affärssystemet Hansa. Hansa har 39 000 installationer och öppnar möjligheter för Easytrade att komma ut i Europa. Internettjänsten Euroseek kommer att marknadsföra Easytrade som e- handelsleverantör i ett helhetskoncept som omfattar både e-handel och exponering och sökbarhet på Euroseeks portaler. Primärt ligger fokus på den svenska marknaden, men på sikt skall tjänsten även marknadsföras internationellt. NU ÄR GRUNDEN LAGD - JANUARI TILL SEPTEMBER 2000 Under sommaren genomförde Ebiris en emission på 12 MSEK, tre månader senare än beräknat, detta har lett till motsvarande försening i Ebiris etableringstakt. I oktober etableras kontor i Göteborg med säljorganisation för Easytrade samt uppbyggnad av en Unix-konsultgrupp. Avseende etablering i Malmö, finns Easytrade idag representerat i regionen via samarbetspartner. Fokus kommer att ligga på att stötta vår samarbetspartner i Öresundsregionen samt stärka Göteborgskontoret och i enlighet med etableringsplanen att härnäst etablera sig i Växjöregionen och Norrland. De planerade etableringarna utanför Sverige har förskjutits till år 2001 med hänsyn till etableringskostnad och det rådande finansieringsklimatet. Affärsvolymer Den tekniska konsultdelen har full beläggning och timpriserna har höjts med ca 10%. Rekryteringstakten har varit lägre än planerat då Ebiris inte haft tillräckliga lokaler. Säljprocessen har varit längre än förväntat avseende Easytrade, vilket har resulterat i att den väntade volymförsäljningen har försenats. Det har istället resulterat i större projekt med en högre genomsnittlig intäkt, 25 tkr (budgeterat 15 tkr), men också längre ledtider i beslutsprocessen hos kunden. På sikt beräknas en större del av försäljningsvolymerna komma från återförsäljare. Easytrade.net kommer i Q1 2001 att ha levererat in 350 e- handelslösningar och börjat generera ett överskott till rörelsen. Abonnemangsintäkter Easytrade Abonnemangsintäkter ökar med 366% från Q1 till Q2, med 111% från Q2 till Q3 och prognosen för Q4 ger en ökning med 355 % från Q3 till Q4. Konsultintäkter teknisk konsulting Konsultintäkterna är i nivå med förväntningarna, beaktat en försening om tre månader mot tidplan pga. sen emission och lokalbrist, och visar en markant ökning vid jämförelse med föregående år. Konsultintäkterna uppgick under perioden till 7 313 tkr och har visat en ständigt stigande trend, sett till omsättning på rullande 12-månader. Utsikter för sista kvartalet Prognosen ligger på 200 sålda e-handelslösningar, vilket kommer att generera kraftig tillväxt både i abonnemangsintäkter och konsultintäkter för Ebiris. Denna tillväxt kommer i princip att kunna ske inom ramen för den befintliga kostnadsstrukturen, viket kommer att påverka rörelseresultatet positivt. Resultatutveckling januari-september 2000 Nettoomsättningen ökar med 46% från kvartal 1 till kvartal 2, främst beroende på ökade konsultintäkter. Det strategiska beslutet har fattats att fokusera mer på ÅF för att få upp volymförsäljningen av Easytrade. Kvartal 3 viker nettoomsättningen som en naturlig följd av att sommarmånaderna påverkar konsultintäkterna negativt. Kvartal 4 förväntas konsultintäkterna öka med 272% jmf med kvartal 3 och motsvarande 150% jämfört med ett normalt kvartal. Den prognosticerade tillväxten kommer att ske inom en i stort sett oförändrad kostnadsstruktur. Goodwill skrivs av med 1 147 tkr första 3-kvartalet vilket motsvarar en avskrivningstakt på knappt 5 år. De balanserade kostnaderna för utvecklingen av applikationen skrivs likaledes av på 5 år. Goodwill skrivs av med 1 147 tkr första 3-kvartalet vilket motsvarar en avskrivningstakt på knappt 5 år. De balanserade kostnaderna för utvecklingen av applikationen skrivs likaledes av på 5 år. Kommande rapporteringstillfällen @ Årsbokslut redovisas 15/2-2001 Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. . Stockholm den 23 oktober 2000 Anna-Lena Falk Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta VD Anna-Lena Falk tel 08-783 82 04, E-post afalk@eastyrade.net, Hemsida: www.easytrade.net Finansiell information I följande redovisas räkenskaper för Easytrade.net samt för York Consulting AB. Easytrade.net har förlängt räkenskapsår tom 31 december och har således ej avgivit någon årsredovisning. Bolagets räkenskapsår kommer därefter att omfatta kalender år. York Consulting AB har brutet räkenskaps år 0701-0630, vilket kommer att läggas om from 2001 till att omfatta kalenderår för att få samstämmighet inom koncernen. Det innebär att York avger ett bokslut per 2000-06-30 (ännu ej granskat av revisorn) samt ett 2000-12-31, då York kommer att ha ett förkortat räkenskapsår 000701- 001231. Principer för proformaräkenskaper Resultaträkningen är en sammanslagning för perioden 1 januari till 30 september. Detta ger en rättvisande bild vid jämförelser mot tidigare prospekt samt prognoser för 2001. Balansräkningen är upprättat med förvärv av York per den 2 maj. Förvärvsbalansen är inte till fullo avstämd, varför mindre avvikelser från reellt utfall kan förekomma. Goodwillvärdet för York uppgick vid förvärvet till 7 653 tkr, detta har skrivits av med 15% t o m med september i delårsresultatet och med 20% (1 530 tkr) i prognosen per den 31 december. Goodwillen skrivs således av över en period av knappt 5 år. Koncernräkenskaper redovisas där York Consulting är intaget per den 2 maj, vilket speglar de siffror som kommer att redovisas i årsbokslutet för Easytrade.net per den 31 december 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00180/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00180/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar