Beslut om företrädesemission av aktier

Report this content

EatGood Sweden AB (”EatGood” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 17 april 2019, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från årsstämma den 3 april 2019. Företrädesemissionen omfattar högst 3 766 935 aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK. Fulltecknad företrädesemission tillför EatGood cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv för kapitaliseringen

EatGood har sedan noteringen på Spotlight Stock Market under våren 2017 tagit betydande steg mot att nå ett bredare kommersiellt genombrott av Bolagets huvudprodukt, Lightfry, på den amerikanska marknaden. Bolaget deltog i maj 2017 på branschmässan NRA Show i Chicago och erhöll ett stort intresse kring Lightfry, varvid Bolaget strax därefter inledde ett omfattande certifieringarbete för att anpassa, och förbereda Lightfry, inför försäljning på den amerikanska marknaden. Bolaget har inlett ett samarbete med den väletablerade distributören HB Specialty Foods som sedan sommaren 2017 beställt totalt fyra fulla 20-fots containrar med Lightfry-enheter, varav tre containrar hittills levererats till dags dato och den fjärde containern kommer att levereras i slutet av innevarande månad, april 2019. Under 2018 uppnådde EatGood en omsättning på 10,2 MSEK, vilket är en avsevärd förbättring gentemot tidigare år (1,3 MSEK 2017) och som i huvudsak är hänförligt till nämnda container-leveranser till USA. Av årsomsättningen på 10,2 MSEK är cirka 5,3 MSEK hänförligt till det fjärde kvartalet 2018. Bolaget förutser en fortsatt god tillväxt under 2019.

Bolaget kommer under året att öka marknadsaktiviteten i USA, tillsammans med HB Specialty Foods. Det innebär att EatGood kommer delta på fler mässor samt att HB Specialty Foods genomför nyanställningar av säljpersonal vilket medför ett ökat behov av närvaro i USA från EatGoods sida. Den ökade aktiviteten är ett resultat av en förväntad ökad efterfrågan av Lightfry baserat på pågående dialoger med kunder i USA. Övriga internationella marknader med distributörer fortsätter att bearbetas med en tydlig global målsättning som ambition för verksamheten men ett huvudfokus ligger på USA som marknad.

I syfte att förbereda Bolaget inför en ökad expansionstakt i USA har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 3 766 935 aktier vilket vid full teckning tillför Bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till cirka 0,75 MSEK. Emissionslikviden kommer användas till att öka Bolagets marknadsnärvaro i USA, nyanställningar av personal för ökad produktion samt till ökad kapitalbindning i varulager vilket bedöms nödvändigt för att upprätthålla en hög leverans- och servicenivå samt möjliggöra en uppskalning av produktionen på kort varsel.

Företrädesemissionens erbjudande i sammandrag

 •  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 2 maj 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 april 2019 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 april 2019. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  •  Teckningsperiod: 6 maj – 21 maj 2019.
  •  Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie.
  •  Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 766 935 aktier motsvarande högst 9 417 338 SEK. Bolaget uppskattar emissionskostnaderna för företrädesemissionen till cirka 0,75 MSEK vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 8,7 MSEK efter avdrag för dessa kostnader.
  •  Antal aktier innan emissionen: 7 533 871 aktier.
  •  Värdering(pre-money): Cirka 18,8 MSEK baserat på teckningskursen 2,50 SEK.
  •  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 6 maj – 17 maj 2019.
  •  Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 6 maj 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i mitten av juni 2019.
  •  Aktiens ISIN-kod: SE0009548597
  •  Marknadsplats: EatGoods aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Fullständiga villkor och anvisningar, memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att offentliggöras på EatGoods (www.eatgood.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Informationsträffar 

I samband med den planerade emissionen kommer EatGood att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis för besökare och det bjuds på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

6 maj|Göteborg

Plats och tid: Aktiedagen, Svenska Mässans Gata 24 i Göteborg, kl. 9.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-1

Fler datum för informationsträffar kommer kommuniceras senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0736-87 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Denna information är sådan information som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar