Bokslutskommuniké EatGood Sweden AB

Report this content

20200101 - 20201231

Viktiga händelser under helåret 2020

 • Ny kedjekund i Sverige, Bless Burgers
 • Första ordern av Lightfry till Australian Navy
 • Ny distributör inom marinmarknaden i Storbritannien, Southern contracts
 • Nya kontakter för produktutveckling av silikonlister i Italien för optimerad funktion
 • Ny leverantör av rostfria detaljer
 • Konsumentmarknaden för luftfritöser, fortsatt stark tillväxt
 • Ny distributör i Thailand & Grönland

VD’n har ordet

Försäljning under 2020 uppgick till 3,52 Msek vilket självklart var långt under våra förväntningar när vi klev in i 2020. I utgången av 2019 hade vi en bra magkänsla, med en del case, med ett antal större kunder som hade drivit oss upp emot en omsättning som vi hade varit nöjda med. Sedan kom Corona och slog undan marknaden rejält vilket inte hjälpte oss, vår bransch eller våra kunder alls utan tvärt om. Men på slutet av detta kvartal Q4 2020 så kändes det som att det började röra sig lite på hela den globala marknaden från olika håll vilket gör att det känns som en skön start in på 2021 med stor tillförsikt om framtiden som är - Air Fry Technology!

Bless Burgers

Ett stort glädjeämne under året var Bless Burgers som bytte ut alla oljefritöser till fyra Lightfry-enheter var i deras fem restauranger. Vilka föregångare till vad som komma skall mot hälsosammare och bättre mat. EatGood ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och vill fortsätta att växa och utvecklas tillsammans.

Australian Navy

I början av 2020 fick vi den första ordern från den Australienska flottan till deras landbaserade stationer och utbildningsenheter. Detta efter presentation och demonstration av Lightfry för deras försvarsminister samt amiralen för hela flottan. Vi ser en stor potential i att leverera fler Lightfry-enheter till flottan på de landbaserade anläggningarna men även till fartygen för marina installationer som amiralen visade stort intresse för.

Ny distributör inom marinbranschen

Southern Contracts som är ett etablerat namn inom marinutrustning för matlagning och restaurang blev distributörer under 2020. Marinmarknaden är otroligt intressant både gällande färjor, kryssningsfartyg, lastfartyg men även för den militära sidan. Southern Contracts levererar till den brittiska marinen redan idag och kan följa den Australienska flottans val av utrustning, Lightfry.

Ny leverantör för silikonlister

Silikonlister till ugnar är för alla producenter av ugnar en utmaning. Nu har vi hamnat rätt med den bästa leverantören i Italien och världen, där vi har testat av kvaliteten under 2020 och därigenom känner oss trygga i att lägga produktionen hos dem. Lightfry med nya lister och mycket bättre funktion innebär stora steg framåt och en ännu bättre upplevelse för kunder och användare.

Ny leverantör av rostfria detaljer

Under 2020 så har EatGood tagit strategiska steg mot ytterligare leverantörer av rostfria plåt- och stålkomponenter för att säkerställa att leveranser kan ske i tid och enligt utfästelser med hög kvalitet. Där är vi vid utgången av 2020 i princip helt klara med flytten av produktionen av rostfria komponenter till nya leverantörer för ett bra 2021. Detta ger oss styrka för att kunna växa under kontrollerade former vilket i sin tur innebär att vi kan skala upp produktion i takt med ökad försäljning.

Luftfritöser på konsumentmarknaden växer så det knakar

De senaste 5-6 åren så har marknaden fullständigt exploderat för Luftfritöser till konsument. Luftfritering har blivit mycket populärt och uppskattat. Tack vare denna trend och utveckling så behöver vi inte förklara att det går att fritera med luft utan idag är det en självklarhet. Konsumentmarknaden leder allt som oftast utvecklingen kring ny innovativ teknik på marknader och vi är redo för detta teknikskifte på den kommersiella marknaden, med andra ord konvertering till luftfritering fullt ut.

Nya distributörer i Thailand och Grönland

Vi har fått två nya distributörer på två mindre marknader som även börjat köpa Lightfry-maskiner. Thailand och Grönland låg inte högst av marknader att lägga fokus på. Under en 12 månaders period i Thailand fram till juli 2020 så växte marknaden för konsument-luftfritöser med mer än 1000 procent. Det är en utveckling som vi drar nytta av globalt men som vår distributör i Thailand vill se till att ligga i framkant med när trenden väl når den kommersiella marknaden och dess aktörer. Det visar sig verkligen att marknaden och möjligheterna är globala för Lightfry och Air Fry Technology.

Henrik Önnemark, VD

Försäljning

Under helåret så uppgick försäljningen till c:a 3,52 Msek. Försäljningen skedde till största del, detta år, till den svenska marknaden. Största marknaden under året var Sverige som stod för 50% av

försäljningen. Resultatet för 2020 om -2,78 Msek (-4,5 Msek 2019) är en förbättring jämfört med 2019 och vi ser det som en positiv vändning med ett lägre underskott och en fortsatt strävan mot att nå breakeven i ett första steg, och vidare mot svarta siffror för en långsiktigt positiv utveckling.

Kostnads och likviditets-påverkande aktiviteter

En kombination av genererad försäljning och sänkta kostnader, genom uteblivna möjligheter bl.a till marknadsaktiviteter så som mässor och därtill kopplade resekostnader, har bidragit till att bolaget  kunnat bibehålla en nödvändig likviditetsnivå för att hantera de löpande utgifterna. Vi har under året dragit nytta av regeringens program avseende korttidspermittering men även tagit del av omställningsstödet. Under majoriteten av 2020, efter utbrottet av pandemin, så har vi även gjort löpande genomgång av kostnader och inköp för att minska belastningen avseende likviditet i väntan på signaler om en vändning på marknaden och en positiv utveckling i hanteringen av Covid-19 och utrullningen av ett vaccinationsprogram som drog igång sent i december 2020.

Utsikter och aktiviteter 2021

Även om USA-marknaden har tagit mycket stryk under Covid-19 pandemin så är det fortfarande en jättemarknad med potential. USA är fortsatt en av huvudmarknaderna som vi prioriterar och där vi ser ett väldigt tydligt intresse för Lightfry. En potential med stora volymer bara genom ett fåtal stora kunder gör USA-marknaden extra intressant för oss. Det är i USA försäljningen kommer drivas uppåt på nya nivåer. Det var här krutet skulle läggas 2020 och även nu ett år senare så ligger den planen fast. HB Specialty Foods har tagit steg på marknaden och anpassat sig och sin interna organisation till att bli och att kunna agera fullt ut som en leverantör med fokus på restaurangutrustning.

Skandinavien

Skandinavien kommer vi prioritera då det är i vårt närområde och att därigenom kan vi lära oss väldigt mycket om kunder och deras behov och beteenden på nära håll utan mellanhänder. All den erfarenhet som vi bygger upp i relationen med slutanvändare i avseende på behov av service, support, tjänster, utbildning, uppföljning etcetera har vi möjligheten att ta oss med ut globalt som tydliga framgångsexempel och lärdomar.

Marinmarknaden

Försäljning till marina marknaden och installationer på bland annat färjor och fartyg är en intressant marknad då varje fartyg behöver anpassade enheter beroende på elsystem ombord avseende volt och hertz. Vi hanterar alla förekommande elsystem och konfigurationer och kan testköra alla i skarpt läge i vår produktions- och testanläggning i Borås. Komplexiteten i branschen gör också att priser på marina produkter ligger högre vilket bidrar till en högre marginal. Vi ser att Lightfry kan göra en extremt stor skillnad inom marinmarknaden då vi bidrar till att eliminera risken för brand och arbetsmiljöproblem relaterad till oljefritöser bland annat. En ytterligare bidragande faktor till vårt intresse inom marinmarknaden är behovet av bättre och hälsosammare mat för passagerare och personalen.

Övrig marknad

Vi arbetar även på andra marknader med väl utvalda projekt, men vi är mycket selektiva, för att bli effektiva. Vi bygger vidare med försäljningsaktiviteter nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera marknader, på ett mer kraftfullt sätt, och för att få utväxling och en större genomslagskraft. Fokus på vår egen aktivitet med insatser avseende sälj och marknadsaktiviteter följer intäkter, intresse och försäljningsframgångar och läggs till övervägande del på USA och förhoppningsvis även Kanada under 2021. Parallellt vill jag också lyfta Australien och Mexico som nytillkomna intressanta marknader med stor potential samt väldigt kvalificerade och aktiva distributörer.

Vi ser fram emot att mässor kan hålla öppet 2021, under Covid-19 säkra former, och att vi kan ställa ut med våra distributörer eller i egen regi. Med hög marknadsnärvaro skapar bolaget brus och uppmärksamhet och EatGood fortsätter på så sätt att bygga upp ett nätverk och kännedom om produkten Lightfry vilket är starten på säljprocessen.

Följande viktiga mässor är önskvärda att delta i, under förutsättning att de inte ställs in eller skjuts upp, för marknadsbearbetning och försäljning av Lightfry-ugnen tillsammans med EatGood’s distributörer under 2021/2022 enligt nedanstående schema:

 • NRA Show, 22-25 maj 2021, Chicago, USA
 • The NAFEM Show, 26-28 augusti 2021, Orlando, USA
 •  Cruise Ship Hospitaly Expo, 8-9 juni 2021, Miami Beach, USA
 • International restaurant and food service of New York, 18-20 juli 2021, USA
 •  NAC’s Show, 5-8 oktober 2021, Chicago, USA
 •  HOST, 22-26 oktober 2021, Milano, Italien

Ekonomi, balans och resultaträkning i sammandrag kvartal 4 och helåret 2020,

1 januari –31 december 2020 i KKR

Resultaträkning                                                    Q4 2020         Q4 2019          Helår 2020        Helår 2019                                                                                                                                                                     

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring               452                     257                  3 522                4 150

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm        -1 099                 -1 727                - 5 852               -8 153

Rörelseresultat före avskrivningar                      -647                 -1 470                  -2 330               -4 003

Avskrivningar                                                          -52                      -50                     -210                  -198

Rörelseresultat efter avskrivningar                    -699                 -1 520                  -2 540               -4 201

Övriga rörelsekostnader                                           0                          0                     - 47                 - 154

Rörelseresultat före finansiella intäkter             -699                 -1 520                 -2 587                -4 355

och kostnader

S:a finansiella intäkter och kostnader                - 49                      -14                    -194                    -161

Resultat efter finansiella kostnader                   -748                 -1 534                 -2 781                -4 516

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal helår 20201231, KKR

                                                       20201231                                     20191231                                    

Anläggningstillgångar                      452                                                586                                          

Lager                                               7 916                                             8 886                                          

Fordringar                                          438                                               177                                          

Kassa bank                                         55                                                  45                                          

S:a tillgångar                                  8 861                                            9 694                                           

Eget kapital                                    3 268                                             6 048                                           

Krediter bank                                 3 575                                              1972                                           

Kortfristiga skulder                       2 018                                             1 674                                           

S:a Skulder och

eget kapital                                    8 861                                             9 694                                           

Soliditet                                          37%                                                62%                                           

 

Ställning per 20201231 avseende:

Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit                             55 000

Antal utestående aktier                                                                   11 300 806

Resultat per aktie                                                                             -0,25kr (jan – dec)

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2020

 

KASSAFLÖDESANALYS

 Not  2020  2019
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt - 2 781 359 - 4 514 840
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m mKassaflöde från den löpande verksamheten före 257 555 378 685
förändringar av rörelsekapital - 2 523 804 - 4 136 155
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 969 991 - 2 905 960
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar - 118 860 778 989
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 226 722 - 1 860 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten - 1 445 951 - 8 123 426
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 103 900 - 174 595
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 103 900 - 174 595
Finansieringsverksamheten
Nyemission - 8 668 268
Återbetalda aktieägartillskott - -
Resultat terminskontrakt - 47 555 - 152 816
Upptagna lån 2 139 875 1 000 000
Amortering av lån - 537 538 - 1 218 519
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 554 782 8 296 933
Periodens kasssaflöde 4 931 - 1 088
Likvida medel vid periodens början 50 000 51 088
Likvida medel vid periodens slut 54 931 50 000
 

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

18 maj 2021                                 Årsredovisning för 2020 kommer finnas som nerladdningsbar pdf-fil på Eatgoods hemsida

30 juni 2021                                 Bolagsstämma på Eatgood kl. 14.00, Källbäcksrydsgatan 6 i Borås

25 maj 2021                                 Kvartalsrapport Q1 2021

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten och bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 26 januari 2021

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Prenumerera

Dokument & länkar