Halvårsrapport EatGood Sweden AB Kvartal 2, 1 april -  30 juni 2019

Report this content

Halvårsrapport andra kvartalet 2019

Under maj månad så genomförde vi vår bästa och mest  framgångsrika NRA mässa, och i det största formatet hittills(se bild nedan). Vi fick väldigt bra respons både från USA-kunder och internationella kunder.Nya internationella distributörer efter mässan är fram till utgången av juni i Australien och Nya Zeeland.

Vi gjorde vår första mässa i Australien  i mitten av juni med rejäl framgång och där vi ser möjligheter till en fortsatt mycket positiv utveckling. Uppstart med den Nya Zeeländska marknaden är något senare men lär ske i september månad efter semestermånaderna.

Under juni månad deltog vi också på en mässa i Israel skapad och arrangerad av vår distributör i Israel Nyga chef. Detta är andra gången vi genomför aktiviteter i Israel och vi kan konstatera att det finns potential för Lightfry på alla marknader – även i Israel är intresset stort. 

Under det andra kvartalet så levererades den 4:e containern till USA, med UL¹- och NSF¹-certifierade Lightfry enheter, något senare än önskat pga förseningar av rostfria plåt och stålkomponenter. För övrgit så flyter produktionen på bättre än någonsin och vi ser att produktionslinan och dess struktur har satt sig vilket skapar ett flyt och en hög produktionsnivå. För att undvika förseningar med och av rostfria unika komponenter så har vi identifierat två nya leverantörer av rostfritt stål och

plåtkomponenter. För vår del innebär detta att vi blir mer flexibla och inte helt i händerna på en leverantör. Redundans avseende komponenter i rostfritt stål och plåt är också en positionering för större volymer i kombination med att kunna konkurrensutsätta leverantörerna för bättre prissättning.

¹ ETL/UL är en certifiering som krävs för att få lov att sälja maskinutrustning på USA-marknaden med inriktning på el och produktsäkerhet 

Försäljning

Under kvartalet så uppgick nettoomsättningen till  3 208 kkr (939 kkr 2018) vilket är 3,5 gånger mer än kvartalet innan.  Försäljningen skedde i huvudsak på export likväl som försäljning på inhemsk marknad. Det negativa resultatet under kvartalet om – 193 kkr är en klar förbättring trots att den fjärde containern levererades sent i juni månad. Detta är ett förväntat resultat i positiv riktning och kan jämföras med med -1 444 för 2018.

Vår huvudstrategi med att verka nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer ligger fast. Allt eftersom vi får fler återförsäljare och distributörer så väljer vi att fokusera på de som har störst driv och bäst setup av deras verksamhet och därigenom vill mest och är mest aktiva på marknaden. Vi måste bli mer effektiva i vårt försäljningsarbete och agerande på marknaden och nyttja vår resurser på ett optimalt sätt vilket bolaget nu gör genom identifiering av ”preferred resellers and distributors” , väl valda återförsäljare och distributörer.

Ekonomi – Finansiering - likviditet

Genom nyemissionen i april/maj 2019 så tillfördes bolaget c:a 9,4 Msek vilket gör att ekonomin och likviditeten är stabil och bra för fortsatta satsningar och framgångar. Soliditet per 30/6 uppgick till 77%. Ytterligare en viktig faktor i vår verksamhet är att vår produktion och marginalen på sålda produkter är mycket bra.

För att ha en god beredskap med komponenter, för att kunna producera utifrån kundorder, så vill det till att vi har ett tillräckligt lager som är anpassat till en större produktion än vad vi i varje ögonblick skall leverera.  Detta för att vissa komponenter har lång ledtid och dessa komponenter är ofta de som har och utgör en proportionerligt större del av värdet på själva produkten Lightfry. Detta innebär att vi binder upp kapital i lager för produktion för att klara av att växla upp med leveranser och inkommande order inom rimliga tider. Att inte kunna leverera eller ha väldigt långa leveranstider är inte ett alternativ för oss och våra produkter.

Marknadsföring - digital marknadsföring, sociala media och mässor

Prioritet nummer ett är att fortsatt skapa kännedom om Lightfry och trumma in budskapet genom aktiv närvaro i sociala media, digital marknadsföring och mässor såväl nationellt som internationellt.

Inför varje mässa och med input baserat på erhållna kontakter från tidigare mässor blir alla tidigare tagna kontakter åter kontaktade och inbjudna till Eatgoods Lightfry-monter på HOST-mässan i Milano.

Inbokade mässor – mässkalender – höst 2019

NACS, Atlanta                              1-4 oktober 2019

HOST,  Milano                              18-22 oktober 2019

NACS-mässan i Atlanta är en årlig mässa med huvudinriktning på convenience stores motsvarande butiker som Seven-Eleven, bensinmackar och alla andra aktörer som jobbar med mindre enheter och med hög tillgänglighet under dygnet. Detta är ett segment som helt klart passar Lightfry väldigt väl.

HOST-Mässan i Milano är skulle jag vilja påstå världens största mässa med strax under 400.000 besökare från c:a 60-80 länder. Detta är nu andra gången vi ställer ut och det skall bli mycket intressant och se hur utfallet och mottagandet blir denna gång.

Sverige

Strategi  och fokus på  prioriterade återförsäljare

Vi samarbetar med många återförsäljare i Sverige och har med vår produkt i deras utbud vilket är viktigt för att sprida kunskap och medvetenhet hos kunder och marknad. Kul och spännande är det att i Täby centrum, i den nya food courten, så har vi två kunder som kör och använder Lightfry, Fafelle och The Fishery. Det sprider sig så sakteliga vilket är mycket glädjande!

Under Q2 så har det jobbats vidare på att få till ett samarbete med en servicepartner i Sverige och det känns väldigt skönt att få det på plats med MD Solution i Stockholm. Nu har också MD Solution ett komponentlager i Stockholm för att möjliggöra snabba insatser hos kunder. Då vi kan fokusera på sälj samt support gentemot återförsäljare och servicepartners snarare än att lägga mycket tid på resor till kund från Borås runt om i landet. Detta är ett steg som är i helt rätt riktning och mycket bra för fortsättningen och framtiden.

Internationellt

Aktuella marknader med närvaro

Störst fokus för att få ut potential ligger i att stötta och arbeta tillsammans med vår distributör i USA.

Under maj månad genomfördes NRA mässan i Chicago, och det var med den största och med den mest slagkraftiga montern hittills och med den hittills bästa responsen. Timing för Lightfry anser vi

vara perfekt för USA och detta parallellt med att användandet och försäljningen av Airfryers för konsumentbruk slår i taket.

Denna trend kommer att ge avtryck även i vår kommersiella del av marknaden där konsumenter kommer att efterfråga bättre och hälsosammare mat producerat med Air Fry Technology, likväl som att kommersiella enheter vaknar upp och inser fördelar och behovet av att agera för att motivera sitt existensberättigande i framtiden.

Utifrån utfall på NRA mässan så har länder som Australien och Nya Zeeland kommit upp på listan över intressanta marknader.


Ekonomi - Balans och resultaträkning i sammandrag kvartal 2 och perioden 1 april – 30 juni 2019 i KKR

Resultaträkning i sammandrag kvartal 2, 2019                        Q2 2019                        Q2 2018

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                            3 208                                 939

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                 - 3 281                             -2 312

Rörelseresultat före avskrivningar                                                 - 73                              -1 373

Avskrivningar                                                                                   - 50                                   -48

Rörelseresultat efter avskrivningar                                              - 122                              -1 421

S:a Övriga rörelsekostnader                                                       -       0                                     -0

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader             - 122                              -1 421

S:a finansiella intäkter och kostnader                                           - 70                                   -23

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                       - 193                               -1 444


Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal per 20190630 , 2019, KKR

                                                             Q2 2019                      Q2 2018                  Helår 2018

Anläggningstillgångar                         667                                   629                              610

Lager                                                  5 723                                6 913                           5 980

Fordringar                                         1 780                                1 410                            1 058  

Kassa bank                                       3 927                                   329                                 51

S:a tillgångar                                  12 097                                9 281                            7 699

Eget kapital                                      9 336                                2 519                             2 309 

Krediter bank                                      650                                1 866                             2 646

Kortfristiga skulder                         2 111                                4 896                             2 744 

S:a Skulder och

eget kapital                                    12 097                                9 281                              7 699

Soliditet                                           77%                                     27%                                30%


Resultaträkning i sammandrag  jan - jun,                              2019                               2018

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                     3 641                              1 614  

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                          - 4 728                             -4 145

Rörelseresultat före avskrivningar                                       -1 087                             -2 531

Avskrivningar                                                                              -99                                  -96

Rörelseresultat efter avskrivningar                                      -1 186                             -2 627

S:a Övriga rörelsekostnader                                                         0                                     0       

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader     -1 186                             -2 627

S:a finansiella intäkter och kostnader                                    -136                                  -59

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter               -1 322                              -2 686


Kassaflödesanalys - se pdf-version


Ställning per 20190630 avseende:

Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit                             4 927 000

Antal utestående aktier                                                                   11 271 856

Resultat per aktie (jan – juni)                                                               -0,12 kr

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

26 november 2019                     Kvartalsrapport  Q3 2019

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten/delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 27 augusti 2019

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartals/delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Prenumerera

Dokument & länkar