Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB

Aktieägarna i EatGood AB, org. nr 556800-6703, kallas härmed till årsstämma onsdag den 3 april 2019, klockan 14.00, på bolagets lokaler, Källbäcksrydsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar 13.30.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 27 mars 2019, dels senast måndag kl 17.00 den 28 mars 2019 anmäla sig till Bolaget under adress: EatGood Sweden AB, Källbäcksrydsgatan 6, 507 42 BORÅS, via mail info@eatgood.se eller per telefon 033-10 11 80.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 mars 2019, då sådan omföring skall vara verkställd.

Stämmoärenden 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Framläggande och godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut: а) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. с) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 10. Val av styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter. 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission. 12. Beslut om instruktion för valberedningen. 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 15. Stämman avslutas.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:
Punkt 9. Valberedningen föreslår att det skall utgå i styrelsearvode, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp. Revisorerna ska ersättas löpande utifrån av styrelsen godkänd räkning.
Punkt 10. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter i styrelsen, vilket innebär Per-Johan Swartling, ordförande, Bengt Andersson, Peder Larsson och Henrik Önnermark. Till revisor föreslår valberedningen omval av Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia Revision AB.
Punkt 11. Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 4 000 000 aktier i Bolaget. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadskurs. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av bemyndigandet med 400 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.
Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2019-12-31.
Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 12. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om instruktion till valberedning i enlighet med bilaga 1.


Borås den 28 februari 2019
Styrelsen i EatGood Sweden AB

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.