Kommuniké från årsstämma 2019 i EatGood Sweden AB

Report this content

Onsdagen den 3 april 2019 har det hållits årsstämma i EatGood Sweden AB i bolagets lokaler i Borås. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade om att utge styrelsearvode om två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om att välja Per-Johan Swartling, Bengt Andersson, Peder Larsson och Henrik Önnermark. Per-Johan Swartling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om att välja Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia Revision AB, som revisor intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen om att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet uppgår till högst 4 000 000 st.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning av fordran på bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen särskilt beakta och säkerställa att teckningskursen är marknadsmässig.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Vid emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska giltiga skäl till emission vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller tillföra nya ägare av strategisk betydelse och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om att tillsätta en valberedning inför årsstämman 2020

Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning inför årsstämman 2020 i enlighet med styrelsens förslag till arbetsordning för valberedning, vilken publicerades tillsammans med kallelse till årsstämma den 28 februari 2019.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att få göra mindre ändringar i samband med registrering hos Bolagsverket

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Borås i april 2019
EatGood Sweden AB
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD
EatGood Sweden AB
Telefon: 073-687 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Om EatGood Sweden AB

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar

Prenumerera

Dokument & länkar