Kommuniké från årsstämma i Eatgood Sweden AB

Den 30 juni, hölls årsstämma i Eatgood Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fria egna kapital

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning. Årsstämman beslutade att disponera fritt eget kapital i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Årstämman beslutade om att utge styrelsearvode om två(2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett (1) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades även om att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om att välja Per-Johan Swartling, Bengt Andersson, Peder Larsson och Henrik Önnermark. Per-Johan Swartling valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om att välja Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia Revision AB, som revisor intill nästkommande årsstämma 2021, avseende räkenskapsåret 2020.

Valberedning inför årsstämman 2021

Årsstämman beslutade om att tillsätta en valberedning inför årsstämman 2021 i enlighet med styrelsens förslag till arbetsordning för valberedning.

Årsstämman avslutades

Det noterades under årsstämman att alla beslut på stämman var enhälliga.

Borås i juli 2020

Eatgood Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0736-87 21 26
E-post:
henrik@eatgood.se

Hemsida: www.eatgood.se

Prenumerera

Dokument & länkar