Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB

Kvartal 3, 1 juli -  30 september 2018

Kvartalsredogörelse,  tredje kvartalet 2018

Under det tredje kvartalet blev den första containern klar för utskeppning till HB Specialty foods i USA och därigenom satte vi fart på utvecklingen av omsättningen i Eatgood. Med ett ordervärde på strax under 3 Msek så ger det resultat på alla rader i positiv bemärkelse. Vi har under kvartalet fått in order på ytterligare två 20-fots containrar vilket borgar för ett mycket intressant avslut på 2018 och av det 4 kvartalet.

Certifieringen är avklarad och vi har fått godkänt i den första fabriksinspektionen. Att hålla denna ordningen i bolaget och vara systematisk i sitt arbete ger resultat i kvalitet i arbetet och i Lightfry som produkt. Denna utveckling med hög kvalitet och positivt mottagande på marknaden gynnar oss i alla lägen just nu när vi vill få positiva kommenterar från kunder bl.a på USA marknaden där vi börjar ta rejäla kliv framåt.

Montering och produktion

Vi ökar successivt kapaciteten i vår monteringslina och vi producerar för fullt med befintlig personal för att hinna med att leverera i takt som order kommer in. Vi känner oss trygga i att snabbt kunna öka kapaciteten vid behov genom att tillsätta med personal.

Försäljning

Under kvartalet så uppgick nettoomsättningen till c:a 2 817 kkr. Försäljningen skedde företrädesvis  på export likväl som försäljning på inhemsk marknad. Trenden är tydlig att vi är ett bolag med en internationell marknad och prägel där exportmarknaden blir allt mer viktig.  Det negativa resultatet under kvartalet om – 366 kkr är en utveckling i positiv riktning, med en strävan om att få redovisa vinst, men är inom ramen för förväntningar då marknadsaktiviteter tar tid innan de ger genomslag i försäljning och resultat.  Vi har åter nöjet att redan nu kunna säga att resultat och försäljning  kommer vara avsevärt bättre i Q4 än i Q3 tack vare order, försäljning och leveranser till USA.

USA driver oss framåt vilket ger effekter på andra marknader också. Att sälja containervis Lightfry enheter inger respekt och att vi även är UL samt NSF certifierade betyder mycket för oss även på andra marknader. Vi utökar fokuset mot USA mycket tack vare en bra distributör som är mycket aktiv vilket kommer att generera stora order redan under 2019. Prioritering är fortsatt klar och tydlig för oss, med USA i spetsen, drar vi med oss på sikt alla övriga marknader.

Vi bygger självklart vidare med föräljningsaktiviteter nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera marknader, på ett mer kraftfullt sätt, och för att få en utväxling och en mycket större genomslagskraft. Denna strategi håller vi fast vid i vårt fortsatta arbete.

Ekonomi – Finansiering – likviditet

Allt eftersom leveranserna fortsätter i stor skala till USA, i första hand just nu, så kommer ekonomin bli bättre och bättre tillsammans med likviditeten. En ännu snabbare expansion kommer  medföra en större kapitalbindning och därför har vi proaktivt lyft frågeställning med våra kreditorer.

När vi har erhållit större ordrar så är detta ett mycket positivt problem som vi är väl förberedda på. I spåren av en global högkonjunktur så är ledtider på elektronikkomponenter extremt långa med ledtider på upp till 12 månader för närvarande. Detta måste tas i beaktande så att lagret aldrig är tomt på dessa komponenter vilket skulle kunna leda till förlorad försäljning och uteblivna leveranser.

Marknadsföring - Digital marknadsföring, sociala medier och mässor

Nummer ett är att fortsatt skapa kännedom om Lightfry och trumma in budskapet genom aktiv närvaro i sociala medier, digital marknadsföring och mässor såväl nationellt som internationellt.

Flertalet mässor är planerade inför ett nytt år, 2018, med våra distributörer eller av oss själva. Med mycket hög marknadsnärvaro skapar vi brus och uppmärksamhet och vi fortsätter på så sätt att  bygga upp vårt nätverk. På vår hemsida kommer löpande information läggas ut i vårt kalendarium avseende deltagande på olika mässor och aktiviteter.

Följande viktiga mässor är inbokade inför första havåret 2018 och vi drar igång direkt i februari enligt föjande schema:

  • Februari 2019               Café & fastfood, Kista
  • Februari, 2019              Nafem, Orlando, USA
  • Maj, 2019                       NRA, Chicago, USA
  • Oktober 2019               HOST, Milano, Italien
  • Oktober 2019               NACS, Las Vegas, USA

Sverige

Strategi återförsäljare

Vi har nu många återförsäljare på plats i Sverige och vi kan nå många kunder via dessa kanaler.

Det finns en aktivitet i Sverige och många nya projekt men även kunder med befintliga verksamheter som ser över sin maskinpark och vill komplettera med maskinvara för att kunna bredda sitt produktutbud och erbjudande till konsument. Vi fortsätter att vidareutveckla dessa samarbeten och supporterar våra återförsäljare i Sverige fullt ut och ser fram emot en fortsatt positiv utveckling.

Internationellt

Aktuella marknader med närvaro

USA ångar på och aktiviteter är fortsatt höga. Samarbetspartnern ABS & Taylor är ett mycket positivt tillskott för våra aktiviteter i USA både på säljsidan men framför allt på service, support, installation samt hantering av reservdelsförsörjning och försäljning av dito. Eftermarknaden är mycket viktig och ABS & Taylor är en av de absolut bästa partners som vi kan önska oss. De är välkända och har ett mycket gott rykte på marknade. Vår plan är att investera mer tid på denna vår största marknad för att vårda den på bästa möjliga sätt och se till att vi hanterar den optimalt och på ett positivt långsiktigt sätt.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

Produktionen fortsätter i högt tempo för att kunna leverera beställda containers med Lightfry enheter i vår anläggning i Borås. Den andra containern gick iväg till USA i mitten av oktober och den tredje container och produktion av Lightfry enheter till den samma är under aktiv produktion.

Eatgood har tillsammans med HB Specialty Foods kommit överens om en ökad närvaro på USA marknaden och det är beslutat om deltagande på sex stycken mässor i USA under 2019.

Utöver detta så kommer fysiska möten löpande att genomföras i kombination med mässor och kundmöten för att vi skall vara delaktiga och på jämn nivå med HB Specialty foods.

Ny global hemsida

En ny hemsida för våra distributörerer internationellt och återförsäljare nationellt lanseras i början av december som vi kommer trycka mycket på fram igenom. Denna hemsida skall bli den naturliga plattformen för våra partners att arbeta med och genom i samband med bearbetning av marknaden och sina kunder.

Kommande informationstillfällen

publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

26 februari 2019                         Årsbokslut, kvartalsrapport 4 2018

30 januari 2019                            Bokslutskommuniké

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 27 november 2018

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartalsredogörelse har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Prenumerera

Dokument & länkar