Delårsrapport för perioden 1 maj 2021 – 31 oktober 2021

Report this content

eBlitz Group AB (publ) har exekverat framgångsrika vinsthemtagningar i bland annat Sozap och Fragbite under perioden, vilket bidragit till att omsättningen ökat med 512% till drygt 10,3 miljoner kronor, samt ett positivt resultat efter finansnetto på drygt 6,35 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 0,102 miljoner kronor under samma period ifjol. Substansvärdet ökade till 3,24 kronor per aktie.

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 349 972 kronor (1 689 558 kronor).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4 456 343 kronor (-633 856 kronor).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6 359 694 kronor ( -102 566 kronor).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,542 kronor ( -0,014 kronor).
 • Eget kapital uppgick till MSEK 32,621, d v s 2,78 kronor per aktie (MSEK 16,925, d v s 2,31 kronor per aktie).
 • Substansvärdet (Moderbolaget) uppgick till MSEK 37,98, d v s 3,24 kronor per aktie (MSEK 22,48, d v s 3,07 kronor per aktie).
 • Soliditeten uppgick till 84,95% (95,3%).

Väsentliga händelser under rapportperioden 1 maj 2021 – 31 oktober 2021

 • Portföljbolaget Sozap IPO övertecknades med 794% och bolaget noterades på Nasdaq First North den 9 juni 2021.
 • eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) blir ny delägare i Gold Town Games den 4 juni 2021.
 • FSPORT nytt portföljbolag under juni, som noterades på Nasdaq First North den 30 september 2021.
 • Onoterat AB (publ) byter namn till eBlitz Group AB vid årsstämman de 7 juli 2021.
 • Portföljbolaget Fragbite Group AB IPO övertecknades med 788% och bolagets aktier noterades på Nasdaq Firsth North AB den 12 juli 2021 AB.
 • Incitamentprogram tecknas av styrelsen och ledande befattningshavare den 3 augusti 2021.
 • VD information till finansiella marknaden den 3 september om bolagets finansiella utveckling, bla har tillgångarna ökat med cirka 40%, efter noteringar av portföljbolag.
 • Hello There Games AB nytt portföljbolag, efter förvärv av befintliga aktier genom riktad nyemission till Aldeon AB och att eBlitz Group AB tecknar i Hello There Games AB nyemission den 27 oktober 2021.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Nyemission till Aldeon AB registrerad av Bolagsverket per den 22 november 2021.
 • Näktergal har genomfört nyemission om MSEK 10 per den 24 november 2021


VD Information (sammanfattning)

Bäste Aktieägare,

Det är med glädje jag kan konstatera att det har varit en stark utveckling i eBlitz Group AB (publ) investeringsportfölj under årets första sex månader, trots att marknaden varit utmanande för många av de större noterade spelutvecklingsbolagen. 

En utmanande marknad, har dock givit oss affärsmöjligheter att utvärdera ett stort antal både enskilda bolag och hela portföljer för att fortsätta växa vår affärsverksamhet, både organisk och via förvärv genom s k asset swap, d v s betalning med eBlitz aktien som valuta. Målsättningen är att fortsätta växa bolagets kapitalbas, samt stärka våra ägarpositioner i ett antal kärninnehav framledes, som är till gagn och skapar mervärde för våra aktieägare. 

Noteringar (Exit) lyfter omsättning och resultat

Att, hela tre (3) portföljbolag, Sozap, Fragbite och även FSport, blivit noterade under första halvåret är mycket positivt. eBlitz Group AB (publ) har exekverat framgångsrika vinsthemtagningar i bland annat Sozap och Fragbite under perioden, vilket bidragit till att omsättningen ökat med 512% till drygt 10,3 miljoner kronor, samt ett positivt resultat efter finansnetto på drygt 6,35 miljoner kronor.

eBlitz Group AB (publ) investeringsportfölj var dominerad av onoterade innehav vid årsbokslutet den 30 april 2021, men i samband med noteringarna av Sozap, Fragbite och FSport, samtidigt som vi investerat i Gold Town Games, så är portföljen mer balanserad mellan noterade (cirka 40%) och onoterade innehav (60%). Ytterligare tre (3) portföljbolags styrelser, Hello There Games AB, Näktergal AB och Aftermath Interactive AB; avser att utvärdera möjligheterna för notering av sina bolags aktier under 2022.

Noterbart är att koncernens tillgångar har ökat med 118% till 38,3 miljoner kronor jämfört med ifjol och 65% sedan årsbokslutet per 30 april 2021, inkluderat senaste riktade nyemissionen per den 27 oktober 2021. Aktuellt substansvärde per aktie uppgår till 3,24 kronor per aktie, vilket är ökning med 18,23% sedan årsbokslutet per den 30 april 2021.

eBlitz Group AB (publ) värderar sina tillgångar till aktuella marknadsvärden, och ej till våra interna framtida förväntade värden. Under verksamhetsperioden har eBlitz Group AB (publ) genomfört uppvärderingar i investeringsportföljen med 1,8 miljoner kronor relaterat till stark kursutveckling Gold Town Games AB och Näktergal AB.

Framtiden

Vi lämnar ju aldrig några prognoser för framtiden, eller uttalar oss om de aktuella bolagens framtidspotential, men det råder ingen tvekan om att det finns en fortsatt stark utvecklingspotential i nuvarande investeringsportfölj, och med det senaste årets nya portföljbolag Aftermath Interactive AB, Gold Town Games AB (publ), FSport AB (publ) och Hello There Games AB, så ser framtiden mycket intressant ut, men kommer kräva ett fortsatt disciplinerat investerings- och ägararbete.

Detta kan enklast sammanfattas med legendarisk, och troligen NFL bästa försvarsspelare J.J. Watt, Houston Texans, citat; "Success isn't owned, it's leased. And rent is due every day." 

Stockholm den 29 november 2021

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

eBlitz AB (publ) rapporterar halv- och helårsrapporter. Dessa finns tillgängliga på www.eblitz.se eller www.cision.se.

Nästa rapport:

Bokslutskommuniké                                 31 maj 2022

Årsredovisning                                          11 juni 2022

Årsstämma                                                11 juli 2022

Stockholm den 29 november 2021

Styrelsen eBlitz Group AB (publ)

Detta är sådan information som eBlitz AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021, kl. 08.50 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil +46 701442441

Bertil Rydevik, Styrelseordförande eBlitz Group AB (publ), mobil + 44 778 720402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se