• news.cision.com/
  • eBlitz Group AB/
  • Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Report this content

Onoterat AB (publ) portföljbolag, Fragbite Group AB, har idag offentliggjort bolagsbeskrivning med anledning av det erbjudande av aktier som beslutades av styrelsen den 21 juni 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 december 2020. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, att inbringa cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har Bolaget möjlighet att utöka Erbjudandet med dels 5 MSEK i form av en utökningsoption (”Utökningsoptionen”), dels genom en övertilldelningsoption om högst 3 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Bolaget har erhållit ett preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB gällande listning på Nasdaq First North Growth Market. För slutligt godkännande krävs det att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls. Teckningstiden börjar idag.

Onoterat AB (publ), som varit delägare i Fragbite Group AB (publ) (tidigare Funrock AB) sedan våren 2019, kan informera att bolaget nu genomför en listningsemission för notering av bolagets aktier på Nasdaq First North den 12 juli 2021. Onoterat AB (publ) ägarandel uppgår till cirka 0,5% innan noteringsemissionen.

Erbjudandet i sammandrag;

  • Erbjudandepriset är fastställt till 4,00 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 281 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattar maximalt 3 750 000 nyemitterade aktier i Fragbite Group. Om samtliga aktier i Erbjudandet tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om 15,0 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet.
  • Därutöver har Bolagets styrelse beslutat om en utökningsoption (”Utökningsoptionen”) bestående av ytterligare 1 250 000 nyemitterade aktier. Om samtliga aktier i Utökningsoptionen tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om ytterligare 5,0 MSEK.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet inklusive Utökningsoptionen kommer Bolaget, gentemot stabiliseringsagenten åta sig att emittera ytterligare högst 750 000 nya aktier, motsvarande högst 15,0 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet inklusive Utökningsoptionen (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Om samtliga nya aktier tecknas i Erbjudandet och Erbjudandet utökas maximalt kommer Bolaget att tillföras cirka 23,0 MSEK före avdrag för kostnader, vilket motsvarar 7,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget, efter Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas pågå från och med den 22 juni 2021 till och med den 6 juli 2021.

Fullständig information om villkoren i Erbjudandet återfinns i Bolagsbeskrivningen, och. Bolagsbeskrivningen har idag offentliggjorts på Fragbite Groups hemsida (www.fragbitegroup.com).

Nyemission är garanterad till 60,7% (MSEK 9,1) utav en grupp investerare omfattande bland annat Inbox Capital AB, Ilja Batljan, styrelseledamöter och VD mfl.

“Med listningen på Nasdaq First North Growth Market inleder vi en ny och spännande fas i Bolagets historia, efter att Bolaget haft en spännande start på 2021 inkluderat förvärv och en ökad försäljningstillväxt. Vi ser en tydlig efterfrågan på marknaden och genom Erbjudandet kommer vi ha den finansiella styrka som krävs för att kunna driva den uttalade tillväxtstrategin. Jag ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare.”

”Fragbite snabba förvärvexpansion och turn-around i resultat gör bolaget till en mycket intressant aktie inför noteringen den 12 juli 2021. Detta blir det andra bolaget i vår portfölj, som på kort tid som blir noterat på Nasdaq First North, vilket är i linje med vår investeringsstrategi, säger VD Lars-Erik Bratt.  

 

För ytterligare information kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef i Fragbite Group AB, Telefon: 08-520 277 82

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se