Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657 kronor (706 519 kronor).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 211 262 kronor (-7 238 711 kronor).
 • Resultat efter skatt uppgick till 211 262 kronor (-7 238 711 kronor).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,020 kronor (-0,9879 kronor).
 • Substansvärdet (Moderbolaget) uppgick 28 268 582 kronor, eller till 2,737 kronor per aktie (3,063 kronor per aktie).
 • Soliditeten uppgick till 96,57 % (96,3%).

Halvårsrapport för perioden 1 november 2020 – 30 april 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 347 099 kronor (512 885 kronor).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 313 827 kronor (- 6 474 213 kronor).
 • Resultat efter skatt uppgick till 313 827 kronor (- 6 474 213 kronor).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,030 kronor (-0,884 kronor).

Väsentliga händelser under rapportperioden 1 november 2021 – 30 april 2021

 • Onoterat AB (publ) förvärvar 30% av aktierna och rösterna Aftermath Interactive AB genom nyemitterade aktier samt genomför en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare, kontant, samt kvittning om totalt 3 000 000 miljoner aktier om per den 3 december 2020.
 • Extra stämma i Onoterat AB (publ) 20 januari 2021, varvid vinstutdelning av Kiwok Nordic aktier samt nyval av ledamot Kim Lund.
 • Shortcut Media Group förvärvar studion Magoo den 29 april 2021.
 • Aftermath Interactive AB genomför mjuklansering av mobilspelet Hands of Victory på både Google Play och Appstore den 30 april 2021.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

 • Funrock AB byter namn till Fragbite Group AB den 3 maj 2021 och förvärvar europeisk spelförläggare den 11 maj 2021. Bolaget planerar för notering på Nasdaq First North under juni månad.
 • Sozap AB offentliggör den 17 maj 2021, IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni 2021.
 

VD – Kommentar: Hög aktivitet bland portföljbolagen under verksamhetsåret

Bäste Aktieägare,

Det är med stor glädje vi kan konstatera, trots den globala pandemin, att portföljbolagen utvecklats väl och att några har uppnått sina högt satta mål på tid. Detta stärker ju självklart Onoterat AB (publ) investerings portfölj och resultat. Dock har covid-19 påverkat oss alla globalt som lokalt, och ändrat våra beteende- och handlingsmönster oavsett om det är privata – eller affärsmässiga relationer, vilket även har påverkat oss inom Onoterat AB (publ) för gångna verksamhetsåret, trots detta har Onoterat AB (publ) under dessa förutsättningar även ökat sin omsättning kraftigt.

Mitt arbete som VD för Onoterat AB (publ) har sedan februari 2021, specifikt varit att fortsätta att renodla verksamheten mot investeringar inom Digital Entertainment. Detta arbete kommer pågå även under 2021/2022 och vi kommer under perioden också se ett par av portföljbolagen bli noterade, vilket bör kristallisera de värden vi internt ser redan idag. Begreppet Digital Entertainment avser för oss i ledningen och styrelse följande områden; Gaming, Betting samt eSport.Att investera i Onoterat AB (publ) förblir att investera redan nu i morgondagens bolag. Målsättningen är att fortsätta att växa bolaget, och samtidigt balansera investeringsportföljen mot större ägarandelar i både noterade och onoterade bolag. Detta innebär att vid rätt tillfälle även avveckling av de välskötta men för oss icke prioriterade bolagen, endera via försäljning, utdelning eller någon annan värdeskapande lösning. Som noterat bolag har vi en stor verktygslåda.

Finansiell utveckling – En stark återhämtning i investeringsportföljen

Onoterat AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 188% till kronor 2 036 657 kronor under 2020/2021. Bolaget redovisar ett operativt rörelseresultat på -2 058 741, vilket är en förbättring mot föregåendeårs rörelseresultat om -2 318 792 kronor. Detta är alltjämt en besvikelse, med tanke på olika projekt som har haft svårt slutföras eller försenats under rådande pandemin.

Resultat efter finansnetto uppgick till 222 615 kronor för 2020/21, vilket är en stark återhämtning jämfört med ett resultat efter finansnetto om –7 238 711 kronor för 2019/2020. Starkt bidragande till den positiva utvecklingen i perioden är Aftermath Interactive, Shortcut Media Group AB och fintech bolaget Näktergal.

Aktuellt substansvärde per aktie uppgår till 2,737 kronor per den 30 april 2021, att jämföras mot 3,063 kronor per bokslutet 2019/2020. Soliditeten uppgick till 96 % vid utgången av räkenskapsåret.

Mobilspelbolagen i fokus – Sozap notering på First North 9 juni 2021

För Onoterat AB (publ) står mobilspelstudion Aftermath Interactive AB för det mest spännande utvecklingen 2021. Bolaget har startat en mjuklansering av mobilspelet Hands of Victory under maj. Marknaden för free-to-play pokerspel estimeras till ca USD 500 miljoner (över SEK 4 miljarder). Totala marknaden för digitala kortspel, inklusive alla digitaliserade, traditionella kortspel samt samlarkortspel som Hearthstone och Magic the Gathering, uppskattas vara dubbelt så stor. Om Aftermath Interactive AB även väljer att etablera samarbeten inom den reglerade onlinespelmarknaden via sin kortspelsplattform DealR så ökar den adresserbara marknaden ytterligare.  Onoterat AB äger 30 % av kapitalet och rösterna, och beslutat att konvertera brygglån till aktier Aftermath Interactive nyemission 2021.

Vi kan även konstatera att två av portföljbolagen, Sozap AB (publ) och Fragbite Group AB (f.d. Funrock AB), har aviserat att man avser notera sina aktier på Nasdaq First North under juni månad, vilket är mycket positivt för Onoterat AB verksamhet. Sozap AB är ett lysande exempel på Onoterat AB investeringsfilosofi, där Onoterat AB (publ) blev delägare i Sozap under hösten 2018, och har sedan arbetat nära bolagets management och styrelsen under 2018–2020. En notering av Sozap aktie är helt rätt väg för bolagets fortsatta expansion, och vi bedömer att Sozap kommer vara en av Nordens mest intressanta mobilspelstudios (och trolig uppköpskandidat). Vår bedömning är att Sozap bör handlas med en premiumvärdering jämfört med flera noterade konkurrenter inför första handelsdag den 9 juni 2021. Fragbite Group AB har genom en aktiv förvärvsstrategi skapat en internationell bolagsgrupp inom Gaming, eSport och förläggarverksamhet och en notering av bolagets aktier förväntas i slutet av juni (midsommar).

Shortcut Media Group AB (publ) har under andra halvåret uppvisat en stark utveckling och vunnit flera nya ramavtal, samtidigt som man har följt sin nya strategiska (förvärvs-)plan med förvärv av studiorna Magoo och Klapp &Co. Bolaget är i vår mening ett av de mest undervärderade tjänstebolagen inom Digital Entertainment, och har fortsatt stor potential i Onoterat AB (publ) investeringsportfölj.

Tvångsinlösenprocessen i Goodbye Kansas Holding AB (publ), som förvärvades av Bublar Group AB under 2020, fortskrider enligt plan. Att Bublar Group AB, nu även har bytt nytt namn till Goodbye Kansas Group AB april 2021, visar tydligt var bolagsvärdena finns i den nya koncern.

Sammantaget, så har samtliga bolag utvecklats väl i bolagets investerings- och finansieringsportfölj under det senaste verksamhetsåret, men det finns fortfarande mer att göra både bland de prioriterade och icke-prioriterade innehaven framgent.

Finansiell rådgivning & Covid-19

Spridningen av coronaviruset har varit hämmande gällande kapitalanskaffningar för icke noterade bolag och till viss del även företagsaffärer under 2020.  Dock har Onoterat AB (publ) tecknat sitt första ägarspridningsavtal med Kiwok Nordic AB, som ledde till närmare 1000 nya aktieägare för Kiwok Nordic AB. Kiwok Nordic är under granskningsprocess för notering på NGM Nordic SME. Att bolagen Papilly och My-E-Health AB valde att inte fullfölja november månads tecknade LOI, var en besvikelse, och delvis försvårades arbetet kring due diligence process och förhandlingar pga. pandemin. Onoterat AB (publ) har tecknat ett antal nya uppdragsavtal, efter utgången för verksamhetsåret, och ser en ökad förfrågan för våra finansiella tjänster, såsom ägarspridningsavtal och kapitalanskaffning.

Framtiden – Nytt Namn – Nya bolag!

Onoterat AB (publ) lämnar inga prognoser, men framtiden ser mycket spännande ut för våra portföljbolag Aftermath Interactive, Sozap och Fragbite, och vars framtida potential inte är diskonterad i vår nuvarande värdering. Vidare så är mitt mål att minst två nya portföljbolag tillkommer under kommande året, samtidigt som en renodling sker successivt mot Digital Entertainment segmentet. En viktig strategisk pusselbit i denna omvandlingsprocess blir det föreslagna namnbytet från Onoterat AB (publ) till eBlitz Group AB (publ), i samband med årsstämman den 7 juli 2021, vilket innebär att ett nytt avstamp för vår verksamhet och inriktning.

Vår fortsatta resa är alltjämt i sin linda, och jag vill avsluta med att citera Russell Wilson, Seattle Seahawkes legendariska Quarterback, ”I’m not telling you it’s going to be easy, I’m telling you it’s going to be worth it!”

Stockholm den 31 maj 2021

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Finansiell kalender

Onoterat AB (publ) rapporterar halv- och helårsrapporter. Dessa finns tillgängliga på www.onoterat.se eller www.cision.se.

Årsredovisning                                                                                      Måndagen den 7 juni 2021

Årsstämma                                                                                            Onsdagen den 7 juli 2021

Halvårsrapport                                                                                      Måndagen den 29 november 2021

 

Stockholm 31 maj 2021

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

Bertil Rydevik, Ordförande                          Kim Lund, ledamot

Sverker Littorin, ledamot

 Rapporten i sin helhet bifogas i separat pdf.dokument.

             

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 klockan 08:50 CEST.