Onoterat AB - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ)

Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") onsdagen den 7 juli 2021 klockan kl. 13.00. Med anledning av coronaviruset ska Årsstämman hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar enligt vad som föreskrivs nedan. Information om de av. Årsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 juli 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska:

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB dag den 29 juni2021 (Avstämningsdag),
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndag den 5 juli 2021.
 • Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken 29 juni 2021, måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid Årsstämman endast genom att rösta på̊ förhand genom så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på̊ Bolagets hemsida www.onoterat.se senast från och med den 7 juni 2021. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till Årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndag den 5 juli 2021. Formuläret ska skickas i original till Onoterat AB (publ), Mailbox 705, 114 11 Stockholm, (märk kuvertet " Årsstämma 2021") eller per e-post till info@onoterat.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Ombud

De aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt (i original). Representanter för juridiska personer ska bifoga fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.onoterat.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga handlingar måste vara Bolaget tillhanda senast måndag den 5 juli 2021.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 10 326 821 vid tidpunkten för kallelsen.

Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri måndag 7 juni och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den måndag den 7 juni 2020 samt via Cision News per samma datum.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två (2) justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om,
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
 10. Val av styrelse, suppleanter och revisor.
 11. Ändring av bolagsordningen §1 – Företagsnamn.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner.
 13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande personer och styrelse.
 14. Stämmans avslutande.

Valberedningen
 

Valberedningen för Onoterat AB (publ) har inför årsstämman 2021 bestått av fyra (4) personer. Özkan Ego, valberedningens ordförande, medgrundare till b.la. Qiiwi Games och Aftermath Interactive. Lennart Larsson, ägare av Alntorp AB. Didrik Hamilton, investerare i ett flertal bolag och styrelseordförande i Free 2 Move Holding AB. Bertil Rydevik, ordförande i Onoterat AB (publ) styrelse med bakgrund från finansbranschen.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Bertil Rydevik föreslås som ordförande samt Lars-Erik Bratt som protokollförare på Årsstämman.

Punkt 3. - Val av två (2) justeringsmän

Sverker Littorin och Lennart Larsson föreslås som justeringsmän på Årsstämman.

Punkt 7 b.- Förslag till beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen, samt fastställande av koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8. - Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, dvs. att arvoden ska utgå̊ med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. - Förslag till Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

Valberedningen föreslår val av tre (3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Punkt 10. - Val av styrelse, suppleanter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Bertil Rydevik som styrelseordförande, omval av Kim Lund som styrelseledamot och nyval av Joakim Dahl som styrelseledamot, samt omval av Stefan Kraft som suppleant. Alla för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Per Lindblom, auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Om Joakim Dahl: Född: 1970, utbildning: IHM Business School samt Göteborgs, Stockholm och Uppsala universitet. Erfarenhet: Ledande befattningshavare med över 25 år operativ erfarenhet från näringslivet. Tidigare affärsutvecklare och rådgivare för investmentbolag Provobis Holding och VD för spelinvestmentbolaget Intelligento. Omfattande erfarenhet från publik miljö som styrelseledamot i listade bolag. Pågående uppdrag: VD för Joakim & Dahl, styrelseledamot i Gigger Group AB och styrelseledamot i Göteborgs Stads Leasing AB.

Punk 11. - Ändring av bolagsordningen §1 – Företagsnamn

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 1 Företagsnamn ändras

Gammal lydelse:

§ 1 Företagsnamn – Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Onoterat AB. Bolaget är publikt (publ).

Ny lydelse:

§ 1 Företagsnamn – Aktiebolagets företagsnamn (firma) är eBlitz Group AB. Bolaget är publikt (publ).

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12. - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår Årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. Dock högst 4 500 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 450 000 kronor.  Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare av minst 2/3 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande personer och styrelse.

Förslag till beslut om riktad emission av tecknings­-optioner, Serie 2021/2023

Özkan Ego tillsammans med större ägare (tillsammans motsvarande cirka 25% procent av såväl röster och aktier) föreslår att årsstämman den 7 juli 2021 i Onoterat AB, org. nr. 556578-5622, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Bolaget ska utge högst 525 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 525 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelse, anställda lednings- och nyckelpersoner och konsulter i bolaget, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 4,17 kronor per aktie ger värdet 0,15 kronor på optionen.  Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:
Riskfria räntan: -0,315 %
Volatiliteten: 48,8 %
Likviditetsrabatt p.g.a. onoterad option: 10,0 %
Utdelningsandel av framtida vinst: 0,0 %
Marknadsvärdet aktien: 2,08 kr
 1. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 juli 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 31 december 2021.
 2. För de fall betalning erläggs, ska betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet.
 3. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 525 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 4. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 200 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt NGM Nordic SME officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 6 juli 2021. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
 5. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 augusti 2023 till och med 30 september 2023 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 6. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 7. I samband med överlåtelse av tecknings­optioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
 8. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. De fullständiga villkoren för programmet framgår av Bilaga A.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 1 000. Tilldelning till styrelsen i Bolaget kommer ske om högst 50 poster per person. Tilldelningen till ledning, nyckelpersoner och konsulter kommer att ske på individuell basis men ske om högst 100 poster per person och fördelas på beslut från styrelsen i Bolaget, med beaktande av anställdas positioner inom gruppen och deras respektive totala ersättning.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till styrelseledamöter, ledning- och nyckelpersoner samt konsulter i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 525 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 4,8 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende optionsprogrammet.
 

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av ägare i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.
 

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bilaga A

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV Serie 2021/2023 I Onoterat AB

 1. DEFINITIONER

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

 ”Aktie” eller ”Aktier” betyder aktie eller aktier i Bolaget.

Aktiebolagslagen” betyder aktiebolagslagen (2005:551).

Avstämningskonto” betyder värdepapperskonto hos Euroclear där optionsinnehavares innehav av aktier i bolaget som tillkommer genom teckning ska registreras.

Bankdag” betyder dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.

Bolaget” betyder Onoterat AB, org. nr. 556578-5622.

Euroclear” avser Euroclear Sweden AB

Optionsinnehavare” avser innehavare av Teckningsoption.

Teckning” betyder teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.

Teckningskurs” betyder den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnyttjande av Teckningsoption kan ske.

Teckningsoption” betyder rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.

Teckningsoptionsbevis” betyder skriftligt bevis, ställt till viss man, som bolaget utfärdat som bärare av teckningsoption.

”Teckningsperiod” betyder den period under vilken teckning får ske enligt dessa villkor.

 1. ANTAL TECKNINGSOPTIONER

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 525 000 stycken.

Bolaget kommer att föra en optionsbok över Teckningsoptionerna. En Optionsinnehavare kan dock alltid hos bolaget begära att Bolaget ställer ut fysiska Teckningsoptionsbevis.

 1. ANMÄLNINGSTID, PREMIE OCH BETALNING

Anmälan om Teckning av Teckningsoptioner kan ske fram till den 31 juli 2021 eller den senare dag som styrelsen beslutar, dock inte längre än till den 31 december 2021.

Teckningsoptionen ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för Teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes optionsprismodell.

Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.

Betalning för Teckningsoption ska ske till av Bolaget anvisat konto senast två veckor efter det att Teckning av Teckningsoption skett.

 1. TECKNING

Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 30 september 2023, eller den tidigare dag som följer av punkt 6 nedan, för varje Teckningsoption påkalla Teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget.

Teckningskursen per Aktie ska uppgå till motsvarande 200 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Aktier i Bolaget under en period av 10 handelsdagar räknat till och med 6 juli 2021. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.

Omräkning av Teckningskursen, liksom det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 6 nedan. Teckningskursen får dock aldrig understiga Aktiens kvotvärde.

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet
Teckningsoptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för Teckning, ger rätt att teckna.

Anmälan om Teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget varvid Optionsinnehavaren, på fastställd och av Bolaget tillhandahållen anmälningssedel, ska ange det antal Aktier som önskas tecknas. Vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel ska tillställas Bolaget på den adress som anges i anmälningssedeln så att den kommer Bolaget till handa inom den period Teckning enligt första stycket ovan får påkallas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Har Bolaget inte mottagit Optionsinnehavarens skriftliga anmälan om Teckning inom den tid som anges i första stycket ovan, upphör rätten till Teckning.

Betalning för tecknade Aktier ska erläggas inom fem (5) Bankdagar efter det att anmälan om Teckning ingivits till Bolaget, till ett av Bolaget angivet bankkonto.

Efter Teckning verkställs tilldelning av Aktier genom att de nya Aktierna upptas som interimsaktier i den av Euroclear förda aktieboken. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya Aktierna i Bolagets aktiebok slutgiltig. Som framgår av punkt 6 nedan kan tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i vissa fall komma att senareläggas.

 1. UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie, som utgivits efter Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya Aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

 1. OMRÄKNING I VISSA FALL

Om Bolaget, innan Teckningsoptionerna har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade åtgärder ska följande gälla beträffande omräkning:

 1. Fondemission

Genomför Bolaget en fondemission, ska Teckning, där anmälan om Teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om fondemissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen
antalet Aktier efter fondemissionen
föregående antal Aktier som varje Teckningsoption gav rätt till x antalet Aktier
omräknat antal Aktier som varje = efter fondemissionen
Teckningsoption berättigar till
antalet Aktier före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

 1. Sammanläggning eller uppdelning av Aktier

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska punkt 6.1 ovan äga motsvarande tillämpning, varvid, som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

 1. Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission enligt 13 kap. Aktiebolagslagen, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som tillkommit på grund av Teckning:

  1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
  2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid att Teckning inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt denna punkt 6.3. Aktier, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
omräknad teckningskurs =
aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)                                                                               
aktiens genomsnittskurs_____________________________________

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt NGM Nordic SME officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (Aktiens genomsnittskurs - teckningskursen för den nya Aktien)
teckningsrättens värde =                                                                                                                             
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Vid beräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av Bolaget.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid helt antal Aktier som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkning kan berättiga till ytterligare Aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan den omräknade Teckningskursen fastställts.

 1. Emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen

Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen ska, beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i punkt 6.3 första stycket 1 och 2 ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under den
omräknad Teckningskurs = i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde
föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till x (aktiens
omräknat antal Aktier som varje = genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)
Teckningsoption berättigar till
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt NGM Nordic SME officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

 1. Erbjudande till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna 6.1–6.4 ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § Aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag ska vid teckning av aktier som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt för Optionsinnehavaren till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier. Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under den
omräknad Teckningskurs = i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i
erbjudandet (inköpsrättens värde)
föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till x (aktiens
omräknat antal Aktier som varje = genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde)
Teckningsoption berättigar till
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt NGM Nordic SME officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 6.5, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av Teckningskursen och antal Aktier enligt detta stycke, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i denna punkt 6.5. Om sådan notering inte sker ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skatillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

 1. Företrädesrätt för Optionsinnehavare vid emissioner

Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna – en nyemission enligt 13 kap. eller en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta att ge samtliga Optionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, oaktat att Teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i punkt 6.5 ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.

Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 6.6, ska någon omräkning enligt punkterna 6.3, 6.4 eller 6.5 ovan av Teckningskursen och det antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption inte äga rum.
 

 1. Kontant utdelning

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med övriga under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger tio (10) procent av Aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger femton (15) procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (”extraordinär utdelning”). Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under enperiod om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätttill extraordinär utdelning (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning somutbetalas per Aktie
omräknat antal Aktier som varje = föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till x Aktiensgenomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelningen som utbetalas perAktie
Teckningsoption berättigar till
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt NGM Nordic SME officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

 1. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till vid Teckning som verkställs på sådan tid att aktier som tillkommer genom Teckning inte ger rätt delta i minskningen. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under entid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt tillåterbetalning (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie

 
omräknat antal Aktier som varje = föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till x Aktiensgenomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie
Teckningsoption berättigar till
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 angivits. Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat belopp per Aktie = = det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiensgenomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmastföre den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (Aktiensgenomsnittskurs)
det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskatmed talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan. Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 6.8.

 1. Likvidation

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. Aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Teckning därefter inte påkallas. Rätten att påkalla Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett att detta inte må ha vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § Aktiebolagslagen, ska kända Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska erinras om att Teckning inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

 

 1. Fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får Teckning inte därefter påkallas. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska kända Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att Teckning inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan. Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning som kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

 1. Fusionsplan enligt 23 kap. 28 § Aktiebolagslagen

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § Aktiebolagslagen ska följande gälla. Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (”slutdagen”). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. Om offentliggörande sker i enlighet med vad som anges ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt att Teckning inte får påkallas efter slutdagen.

 1. Inlösen av minoritetsaktier

Blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. Aktiebolagslagen ska följande gälla. Äger en aktieägare (”majoritetsaktieägaren”) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som anges i 22 kap. Aktiebolagslagen gälla.

 1. Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 Aktiebolagslagen

Om bolagsstämman skulle besluta om delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 Aktiebolagslagen, genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om Teckning inte ske därefter. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Optionsinnehavaren, oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna delningsplanen.

 1. Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 Aktiebolagslagen

Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 Aktiebolags­lagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier tillämpas. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till del av delningsvederlag (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag som utbetalas per Aktie
omräknat antal Aktier som varje = föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till x Aktiens genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag som utbetalas per Aktie
Teckningsoption berättigar till
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan. För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för marknadsnotering ska värdet av det delningsvederlag som utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering ska värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits. Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. Om Bolagets Aktier inte längre är föremål för marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer. Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. Innehavarna ska inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.

 1. Återinträde av teckningsrätt

Oavsett vad under punkterna 6.9 till 6.14 ovan sagts om att Teckning inte får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, eller delning, ska rätten att påkalla Teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs.

 1. Rätt att justera vid oskäligt resultat

Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna punkt 6 och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Optionsinnehavare erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolagets styrelse genomföra omräkningen av Teckningskursen och antalet Aktier på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av Teckningskursen och antalet Aktier leder till ett skäligt resultat. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av Teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

 1. Avrundning m.m.

Vid omräkning enligt ovan ska Teckningskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre ska avrundas uppåt, samt antalet Aktier avrundas till två decimaler. För den händelse behov uppkommer att omräkna valuta från utländsk valuta till svenska kronor eller från svenska kronor till utländsk valuta ska styrelsen, med beaktande av gällande valutakurs, fastställa omräkningskursen.

 1. Konkurs

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning inte därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen påkallas.

 1. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkt 6 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till ett belopp understigande Aktiernas kvotvärde.

 1. FÖRVALTARE

För Teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Optionsinnehavare.

 1. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas varje Optionsinnehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

 1. ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras.

 

 1. SEKRETESS

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare. Bolaget   har rätt till insyn i det av Euroclear förda avstämningsregistret över Optionsinnehavare och att i samband därmed erhålla uppgifter avseende bland annat namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal innehavda Teckningsoptioner för respektive Optionsinnehavare.

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för Teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av Teckningsoptionerna ska avgöras av allmän domstol med Stockholm tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

Ifråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget och/eller Euroclear gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av  finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är Bolaget och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, eller i förekommande fall Euroclear, varit normalt aktsamt. Bolaget och Euroclear är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget och/eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

__________________________________

Stockholm 7 juni 2021

Styrelsen i Onoterat AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se