Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Report this content

Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma valt in Annette Colin och Daniel Somos, som nya ledamöter, samt beslutat om att genomföra en aktiesplit 10:1 som ett led inför den planerade noteringen av bolagets aktie. Efter stämman informerade bolagets ledning om den kommande noteringsprocessen, som fortlöper enligt plan.

Sozap AB (publ) har genomfört en extra stämma den 25 mars 2021, varvid stämman har beslutat om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i tio aktier (aktiesplit 10:1). Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 689 084 aktier till 6 890 840 aktier, motsvarande lika många röster. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara 0,10 kronor. Extra stämman beslutade även om ett nytt bemyndigande, gällande till årsstämman, om högst 30% utspädningar existerande aktieägare.

Extra stämman beslutade om nyval av Annette Colin och Daniel Somos som styrelseledamöter för perioden fram till årsstämman 2021, för att ersätta Jan Benjaminsson och Rade Prokopovic. Rade Prokopvic kvarstår som VD, och är största ägare i Sozap AB (publ) med drygt 27%. Kvarstående i styrelsen är Claes Wenthzel, ordförande, och Stefan Janse, ledamot.

Efter extra stämman informerade Sozap AB (publ) ledningen om att noteringsprocessen av bolagets aktier går enligt plan, med målsättning att vara klar under Q2 (juni) 2021.

Onoterat AB (publ) äger cirka 4,16% av aktierna i Sozap AB (publ), och Onoterat AB ser mycket positivt på Sozap marknadsposition jämfört med andra noterade mobilspelbolag.

För ytterligare information kontakta:

Rade Prokopovic, VD i Sozap AB (publ), mobil 070-880 05 58

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar