Onoterat AB har genomfört riktad nyemission

Report this content

Onoterat AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - har genomfört en riktad nyemission till Brofund Equity AB om 1,5 MSEK.

Styrelsen för Onoterat AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2019 beslutat om en nyemission (kontant) om 1 500 002 kronor utan företrädesrätt för befintliga aktieägare till Brofund Equity AB. Totalt kommer 389 611 aktier emitteras till en kurs om 3,85 kronor per aktie, vilket innebär en utspädningseffekt på 5,3% för befintliga aktieägare.

Aktiekapitalet i Onoterat AB kommer att öka med 389 611 kronor till 7 326 821 kronor, och antalet aktier i Onoterat AB kommer uppgå till 7 326 821, efter att nyemission är registrerad hos Bolagsverket och införda i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Brofund Equity AB äger efter transaktionen cirka 6,41 % i Onoterat AB och är därmed en av bolagets 10 största ägare.

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar