• news.cision.com/
  • eBlitz Group AB/
  • SOZAPs noteringsemission tecknades till 794 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni

SOZAPs noteringsemission tecknades till 794 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni

Report this content

Onoterat AB (publ) portföljbolag SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission om cirka 26,1 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 794 procent fördelat på cirka 5 250 tecknare. Sammanlagt inkom anmälningar om cirka 207 MSEK. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är den 9 juni 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Erbjudandet i sammanfattning
SOZAP har genomfört en nyemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten erbjöds att teckna högst 1 630 000 aktier till ett pris om 16 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Anmälningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 18–31 maj 2021. Erbjudandet syftar till att främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge SOZAP tillgång till kapitalmarknaden och etablera en diversifierad bas av nya aktieägare. En notering på Nasdaq First North Growth Market innebär vidare en kvalitetsstämpel och bidrar till en ökad kännedom om Bolaget. Därtill erhålls ett betalningsmedel i form av en likvid aktie för det fall Bolaget framgent avser genomföra eventuella förvärv.

Slutligt utfall
Innan anmälningsperioden påbörjades hade SOZAP erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen om totalt 21,2 MSEK, vilket motsvarade cirka 81,3 procent av Erbjudandet. Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 1 630 000 aktier emitteras. Efter registreringen av samtliga emitterade aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 890 840 aktier till 8 520 840 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 689 084 SEK till 852 084 SEK.

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 9 juni 2021.

Onoterat AB (publ) ägarandel  uppgick till 4,2% innan ovan transaktion.

.
För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se