Stämmokommuniké – Extra stämma i Onoterat AB (publ) den 20 januari 2021

Report this content

Rättelse: originalrubriken årtalet skall vara  2021 (2020) 

Onoterat AB (publ) höll en extra stämma under onsdagen den 20 januari 2021 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Styrelse

Extra stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant, enligt Valberedningens förslag. Till styrelsen omvaldes följande ordinarie ledamöter, Sverker Littorin och Bertil Rydevik, samt nyvaldes Kim Lund enligt valberedningsförslag. Lars-Erik Bratt, utgår ur styrelsen som ordinarie ledamot, men kvarstår som verkställande direktör för Onoterat AB (publ). Till suppleant omvaldes Stefan Kraft.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Kiwok Nordic AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 240 000 aktier i Kiwok Nordic AB (publ). Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Kiwok Nordic AB (publ) för varje 43 aktier i Onoterat AB (publ) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt Avstämningsdag för utdelningen kommer vara den 27 januari 2020.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade med mer än 2/3 majoritet om ändring av bolagsordningen §4 Aktiekapital och §5 Antal aktier, enligt styrelsens förslag, enligt följande lydelse;

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 00 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Styrelsen återkallade p.8 i kallelsen avseende namnändring, då Bolagsverkets förhandsgranskning av namnförslag ej blev klart innan den 13 januari 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Extra stämman beslutade med mer än 2/3 majoritet om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 4 500 000 aktier. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 450 00 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2021.

En aktieägare reserverade sig mot storleken på antalet aktier i bemyndigandet.

Stämman företräddes av 3 741 381 stycken aktier, vilket motsvarade 36,58% av totalt antal aktier och röster i bolaget.

Stockholm 20 januari 2021

Onoterat AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande Onoterat AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Prenumerera

Dokument & länkar