• news.cision.com/
  • Ecoclime/
  • 10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden till år 2030 möjliggörs med Ecoclimes fossilfria energisatsning

10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden till år 2030 möjliggörs med Ecoclimes fossilfria energisatsning

Report this content

Enligt de direktavkastningskalkyler* som tillämpas på den svenska fastighetsmarknaden av fastighetsinvesterare möjliggör Ecoclimes satsning om 70 MSEK, som nu successivt genomförs, ökade fastighetsvärden i Sverige med mer än 10 000 miljoner kronor till och med år 2030. Det här gäller de fastighetsägare som installerar dotterbolaget Evertherms system för återvinning av gratis värmeenergi i sina avloppssystem, enligt den kapacitetsplan som ligger till grund för Ecoclimes satsning där fastighetsinvesterarnas direktavkastningskrav är 5 % eller lägre. Vilket är fallet i Sveriges 24 största orter enligt Svefas statistik för år 2019**. Givet hela kapacitetsvolymen installerad i Stockholm, Göteborg och Malmö där avkastningskraven understiger 4 % ger Ecoclimes satsning en värdeökning överstigande 12 700 MSEK.

De redovisade värdeökningarna är följden av de energikostnadsbesparingar Evertherm-systemen kan leverera till fastighetsägarna till år 2030. Detta är möjligt när mer än 90 % av värmeenergin som tidigare spolats ut i avloppen återvinns, vilket resulterar i att kostnaderna för köpt energi minskar i samma grad. Med den satsning och uppskalning som Ecoclime nu gör av Evertherms leveranskapacitet till 100 GWh kommer fastighetsägarna att ackumulerat kunna återvinna 165 GWh årligen från år 2025. Det ökar sedan med 100 GWh årligen till 565 GWh fram till år 2030 och fortsätter därefter i samma takt kommande år. Givet ett energipris om 90 öre/kWh (900 000 kr/GWh) under hela perioden till år 2030 ger det en ackumulerad kostnadsbesparing om 1 642 MSEK, som därtill ökar det årliga driftnettot för dessa fastighetsägare med 509 MSEK/år, vilket i sin tur ökar aktuella fastighetsvärden med mer än 10 000 MSEK på aktuella orter med ett direktavkastningskrav om 5 % eller lägre.

*Baserat på en kalkylmodell som M&A-företaget Carlsquares fastighetsanalytiker tillämpat vid en analys av den påverkan Ecoclimes Evertherm-system har på direktavkastningen i fastigheter.
**Svefas rapport ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter i Sverige”

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar