Analysguiden: Tillfällig tillväxtsvacka – många skäl till optimism

Report this content

Ecoclimes första kvartal såg vid första anblick svagt ut, men under ytan finns flera positiva tecken - inte minst den höga organiska tillväxten inom Evertherm och Automation. Efter rapporten höjer Analysguiden prognoserna för 2022.

Svagt första kvartal vid första anblick…
Ecoclimes första kvartal bjöd på oväntat svag tillväxt. Omsättningen minskade med 11 procent organiskt till 30,3 miljoner kronor (34,2). Försäljningstappet spillde över på lönsamheten där ebita-resultatet försämrades till -1,6 miljoner kronor (2,0), vilket innebar att ebitamarginalen minskade till -5 procent (6 procent). Den svaga tillväxten förklaras i princip uteslutande av att pandemin påverkade den traditionella installationsverksamheten rejält. Det ska också tas i beaktande att första kvartalet i fjol var relativt opåverkat av pandemin och att den höga organiska tillväxten under första kvartalet i fjol (+41 procent) innebar en tuff jämförelsesiffra.

…men flera positiva tecken under ytan
Vid en närmare analys kan dock flera tecken som ger skäl för optimism skådas, inte minst inom Ecoclimes mest spännande områden: Evertherm respektive Automation. I dessa segment var den organiska tillväxten 37 respektive 51 procent under första kvartalet, vilket illustrerar det fortsatt stora intresset för produkterna. Ecoclimes starka finansiella ställning efter vårens emissioner ger bolaget utrymme för både en storsatsning på organisk tillväxt, bland annat via en accelererad uppskalning inom Evertherm samt en etablering i Tyskland, och kompletterande förvärv. Höga priser på förvärvsmarknaden talar dock emot större förvärv i närtid. I spåren av den svaga inledningen på året sänker vi våra prognoser för 2021 en aning. Den höga organiska tillväxten inom Evertherm och Automation i kombination med det stora investeringsprogrammet gör emellertid att vi höjer våra prognoser för 2022 något.

Rekyl efter kraftig uppgång – värderingen rimlig
Den kraftiga kursreaktionen på rapporten (-18 procent) ska ses i ljuset av Ecoclimes starka kursutveckling fram till rapporten – upp cirka 350 procent på ett år. När aktien nådde dryga 23 kronor i början av maj handlades aktien 32 procent över vår riktkurs på 17,50 kronor. Signalerna om något förändrad kapitalallokering med ökat fokus på organisk tillväxt på grund av höga priser på förvärvsmarknaden tar bort en kortsiktig trigger i form av större förvärv, men i ett längre perspektiv är det naturligtvis sunt att ledningen inte genomför förvärv till varje pris. Ecoclime framstår alltjämt som ett av börsens mest intressanta ESG-case. Kortsiktigt upprepar vi vår riktkurs på 17,50 kronor, men aktien är främst ett bra val till den långsiktiga tillväxtportföljen då bolaget går en mycket spännande framtid till mötes.

Läs analysen här

Prenumerera