• news.cision.com/
  • Ecoclime/
  • Avsiktsförklaring om förvärv av installationsföretag tecknad som en del av Ecoclimes tillväxtplan

Avsiktsförklaring om förvärv av installationsföretag tecknad som en del av Ecoclimes tillväxtplan

Report this content

Ecoclime har tecknat en avsiktsförklaring om villkoren för ett förvärv av ett Stockholmsbaserat installationsföretag inom bland annat energisystem. En due diligence-process (företagsbesiktning) inleds nu inför en planerad överlåtelse före utgången av 2019. Bolaget omsätter mer än 70 MSEK med för branschen goda rörelsemarginaler om mer än 5 %.

Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts intill dess bokslutet för 2018 förelåg. Förhandlingen återupptogs under sommaren 2019 varefter en avsiktsförklaring nu tecknats gällande de ekonomiska villkoren vid överlåtelsen. 

Ecoclimes rullande årsomsättning bedöms efter förvärvet överstiga 150 MSEK. Mer information om verksamheten och dess inriktning kommer att meddelas i samband med tecknande av ett förvärvsavtal.

Det aktuella förvärvet kompletterar den accelererade satsningen på tillväxt inom affärssegmentet cirkulära energisystem i Mälardalsregionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019. 

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Taggar:

Dokument & länkar